Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Weidevogelseizoen 2024, ontwikkelingen weidevogels volgen

Het weidevogelseizoen 2024 is alweer gestart. Het eerste kievitsei is gevonden. Voor BoerenNatuur Brabant betekent dit dat ook het beheer in de twee Brabantse kern gebieden voor weidevogels waar we ANLb uitvoeren weer is gestart. We nemen uiteenlopende maatregelen, zoals golfplatenplasdras en kruidenrijk grasland met rustperiode, waardoor de weidevogels ruimte en rust genoeg hebben om succesvol te broeden. Daarnaast bieden deze maatregelen een optimaal opgroeibiotoop voor de kuikens.

In de twee kerngebieden Altena en Beerse Overlaet zien we een duidelijke toename van het aantal broedparen sinds de start van het collectieve beheer (al enkele jaren voor de start van BoerenNatuur Brabant). Naast een toename van de al aanwezige soorten grutto, tureluur en wulp, zijn ook diverse nieuwe soorten gaan broeden in de gebieden. Ook in 2024 wordt uiteraard beoordeeld hoeveel broedparen aanwezig zijn.

Het aantal broedparen zegt niet alles. Uiteindelijk doel is ieder jaar dat zoveel mogelijk kuikens vliegvlug worden. Ieder jaar wordt daarom ook de kuikenoverleving van grutto en wulp bepaald. Dit gebeurt aan de hand van een gestandaardiseerde telmethode genaamd een BTS-telling (Brutto Territoriaal Succes). Hierbij wordt in twee rondes geteld. In eerste instantie noteren de tellers het aantal broedparen dat in het voorjaar in de gebieden aanwezig is. Enkele weken later wordt het aantal gezinnen bepaald aan de hand van het aantal alarmerende ouders. Tellers moeten dus het gedrag van de oudervogels goed herkennen. De verhouding tussen het aantal broedparen en gezinnen geeft uiteindelijk een indicatie over het aantal legsels dat uitkomt en het aantal kuikens dat het tot vliegvlug schopt.

Voor een succesvolle instandhouding van de populatie moet dit getal op minimaal 65% liggen. In 2023 waren deze resultaten voorzichtig positief (rond de 65%), in 2024 hopen we op een nog beter jaar. Aan de hand van de BTS die ook in 2024 uitgevoerd wordt, houden we dat in de gaten en informeren we jullie over de resultaten.