Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Weidevogelbeheer in Brabant krijgt grote stimulans!

Weidevogelbeheer in Brabant krijgt grote stimulans!

In dit “Jaar van de Kievit” heeft de weidevogelbescherming in de Beerse Overlaat er enkele landbouwpercelen bij gekregen waar het voor die vogelsoort en andere weidevogels goed toeven is. Enkele jaren eerder al werden er 2 zogenaamde golfplaatplasdraspercelen aangelegd, welke erg goed bleken te werken om weidevogels van genoeg voedsel en een rustige nestplaats te voorzien. Bovendien optimale omstandigheden om hun jongen groot te brengen. En juist dat was de grote moeilijkheid in een intensief gebruikte polder. Door de grootte van de machines en het geregeld maaien van het gras, kon alleen door veel beschermingswerk van vrijwilligers en boeren nog enigszins een (kleine)populatie overeind gehouden worden. Ondanks de inspanningen bleven de aantallen weidevogels teruglopen, vanwege verslechtering van hun leefgebied. De plasdraspercelen bleken echter het ei van Columbus: genoeg water (plas), genoeg drassige klei waaruit de snavels gemakkelijk hun voedsel kunnen pikken en op de hogere ‘ruggen’ genoeg droge plekken om te nestelen. Het gras wordt pas gemaaid als de kleintjes uitgevlogen zijn, dus ook bij het uitbroeden en grootbrengen van de jongen worden de ouden niet gestoord.1

Zoals voor de hand ligt, kost dit echter geld. Ten eerste moet de boer zijn vlakke land golvend laten maken om zowel nat, drassig als droog te creëren. Ook moet er water op het land gepompt kunnen worden omdat het waterpeil in de sloten lager staat en dus niet vanzelf het land op loopt. Nadat dit eerder met windmolens uitgevoerd werd, is er nu gekozen voor pompen aangedreven door zonne-energie. Voor al deze niet-geringe kosten is er samengewerkt met Brabants Landschap (Coördinatiepunt Landschapsbeheer), de provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcodeloterij. Zij namen tevens de aanlegkosten voor hun rekening.

Dan ligt het perceel er geschikt bij, maar dient de grondgebruiker nog gecompenseerd te worden voor de mindere opbrengst die het op zal leveren. Voor deze inkomstenderving sluit hij een contract met de regionale organisatie voor agrarisch natuurbeheer, hier Collectief ANB Oost-Brabant (Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant). Die ontvangt daarvoor het geld van de landelijke overheid en de Europese Unie, in het kader van onze Europese taak om bepaalde diersoorten te beschermen. Het effect van deze maatregelen heeft de stoutste verwachtingen overtroffen.

2Heel veel waterminnende vogelsoorten vinden hun weg naar de percelen. De bedreigde soorten waarvoor dit opgezet is: kemphaan, wulp, grutto, tureluur en kievit, maken er dankbaar gebruik van. Hun aantallen op en rond de vernatte percelen elk jaar toenemen blijkt uit tellingen. Dit in tegenstelling tot het teruglopend aantal broedsels van deze vogels in de rest van Nederland. De vrijwillige weidevogelbeschermers, Brabants Landschap en Agrarische Natuurvereniging d’n Beerse Overlaet hebben in goede samenwerking met Waterschap Aa en Maas een mogelijkheid geschapen voor unieke stukjes agrarische natuur in de uitgestrekte polder tussen Den Bosch en Ravenstein.

Meer info over de resultaten, ga naar www.issuu.com en zoek op ‘golfplaatplasdras’. Of klik op deze link: https://issuu.com/weidevogelbeschermingbrabant/docs/verslag_monitoring_plasdras_marense_fc3cbb1cd55d36/1

Provincie_Noord-Brabant Brabants Landschap Nationale Postcode Loterij