Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Water vasthouden

Bericht van Waterschap De Dommel

Water- en klimaatverandering kennen geen grenzen. Dat maakt dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn voor wateroverlast en de aanpak van droogte. Actie is nu nodig om de omgeving voor iedereen leefbaar te houden. Het waterschap werkt hard aan verbetering van het watersysteem, bijvoorbeeld door beken meer ruimte te geven of door buffercapaciteit te vergroten. Maar wij kunnen het niet alleen. Samen moeten we onze schouders onder de uitdagingen van het veranderende klimaat zetten! Zo kunnen we ervoor zorgen dat we beter voorbereid zijn op de extremen in het weer. Iedere druppel telt! Ook voor een verminderde beregeningsbehoefte en betere gewasopbrengst!
Neemt u ook maatregelen om het grondwater aan te vullen? Dan zijn we allemaal minder kwetsbaar in droge periodes! 

Wat kunt u doen op uw land?

Maatregelen die helpen bij het water langer vasthouden zijn bijvoorbeeld: 

  • Drempels maken tussen (aardappel) ruggen
  • Het aanleggen van landbouwbuffers, greppels en dijkjes
  • Verbeteren van de bodemconditie door te kiezen voor diepwortelende gewassen of door aanvoer van organische stof in de vorm van compost, Bokashi, maaisel of het achterlaten van gewasresten
  • Plan van werkzaamheden afhankelijk van bodemconditie, overweeg strokenteelt, vaste rijpaden en niet-kerende-grondbewerking
  • Stremmen van oppervlakkige afstroming door de aanleg van gronddammen
  • Verondiepen van greppels en kleine slootjes en het plaatsen van stuwtjes in overleg met het waterschap

En als u zelf ideeën hebt

Ziet u kansen of oplossingen om in uw omgeving het water beter vast te houden? Mogelijk is er subsidie op die maatregel die bij u past of kunt u advies krijgen via projecten als Wel Goed Water Geven (zie www.zlto.nl/welgoedwatergeven) en BodemUp (https://www.zlto.nl/bodemup).  

Kijk op de website van uw waterschap. In het geval van Waterschap De Dommel zie:  www.dommel.nl/water-vasthouden-sloten of stuur ons dan een e-mail (elkedruppeltelt@dommel.nl) met uw naam en telefoonnummer en vermeld Zelf water vasthouden. Dan nemen we contact met u op om de wensen en mogelijkheden te bespreken, want we vertellen u hier graag meer over. 

Waterschap De Dommel heeft o.a. een subsidie op LOP-stuwtjes (kosten max 500 euro per stuw) en op klimaatbuffers zie www.dommel.nl/subsidie-klimaatbuffer en in het ANLb is een beheerpakket bodemverbetering opgenomen (boerennatuurbrabant.nl/wp-content/uploads/2019/03/20181212-Pakket-bodemverbetering-definitief.pdf).

Andere waterschappen: 
https://www.aaenmaas.nl

Overzicht van mogelijkheden

Er is veel mogelijk. Een greep uit andere bestaande regelingen vanuit verschillende hoeken:

Maximaal stuwen, echt elke druppel telt! (foto: beschikbaar gesteld door Waterschap De Dommel)