Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Vogeltellingen gestart, nieuwe tellers zijn welkom

Collectief Oost-Brabant is in samenwerking met Brabants Landschap en diverse vrijwilligers gestart met de monitoring van het akkervogelbeheer. Dit in aanvulling op de monitoring die al langer wordt uitgevoerd van het weidevogelbeheer in de Beerse Overlaet. 

Vogels tellen

In november werd met een instructie-ochtend op Keent (gemeente Oss) een aftrap gemaakt met de vogeltellingen. Jochem Sloothaak en Marco Renes namen beide een groep vrijwilligers mee om op vooraf bepaalde telpunten 10 minuten lang alle vogels op soort, locatie en gedrag direct in te voeren via tablets. In akkervogelkerngebied Keent liggen 12 telpunten. In een tweede akkervogelkerngebied De Bleken worden nog eens 11 telpunten bezocht. Deze gestandaardiseerde telmethode, ook wel MAS-telling genoemd, wordt landelijk toegepast voor monitoring van vogels in het agrarisch landschap.  

De MAS-telling betreft het bezoeken van alle telpunten in minimaal 3 rondes in de winterperiode en minimaal 4 rondes in het broedseizoen. Een forse inspanning waarbij de hulp van vrijwilligers met gevorderdere vogelkennis essentieel is. Vrijwilligers met basiskennis worden tijdens de tellingen verder opgeleid door Marco Renes van Brabants Landschap. Ook het gebruik van de tablets en het digitaal invoeren wordt tijdens de tellingen uitgelegd. 

Waarnemingen

De veldbezoeken zijn altijd gezellig en er worden altijd mooie waarnemingen gedaan. Qua broedvogels heeft Keent met maar liefst 56 soorten een hoge diversiteit. In De Bleken zijn 49 soorten waargenomen. Leuke soorten die regelmatig worden gezien zijn havik, blauwe kiekendief, torenvalk, geelgors, putter, veldleeuwerik, en graspieper. Of de doelsoorten van het akkervogelbeheer toenemen en welke relatie er is met de maatregelen kan nu nog niet gezegd worden. Hiervoor moet minimaal 3 jaar geteld worden. 

Tellers gezocht
Collectief Oost-Brabant wil de MAS-tellingen graag continueren, maar ook uitbreiden. Voor de kerngebieden Keent, Gemert en de Grote Peel zijn we daarom op zoek naar vrijwilligers. In de laatste twee kerngebieden zal een informatiebijeenkomst gehouden worden om mensen wegwijs te maken. De tellingen zelf zal onder begeleiding plaats vinden. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden bij Wim Meulenmeesters, door een email te sturen naar: wimmeulenmeesters@gmail.com

Foto: Vogels tellen in het veld