Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Vanuit BoerenNatuur

Op 24 november j.l. is de jaarvergadering geweest, coronaproof natuurlijk, vanuit de LTO-studio in Zwolle. Onze voorzitter, penningmeester en directeur zaten daar om de agenda door te werken en vragen te beantwoorden die via chats gesteld konden worden. Het is behelpen dus, waardoor vooral éénrichtingsverkeer ontstaat, maar het is even niet anders. Een voordeel ervan was wel dat we ongeveer 2x zoveel deelnemers hadden dan anders, als de vergadering in Nijkerk plaatsvindt.

Na de verplichte kost zoals jaarrekening, begroting en interne organisatie, werden de actuele ontwikkelingen en jaarplan 2021 besproken. Enkele punten daaruit:

De uitvoering van het agrarisch natuurbeheer door collectieven valt ook in Brussel in goede aarde;

Pilots uitgevoerd door collectieven om het toekomstig GLB zo eenvoudig en praktisch mogelijk te maken worden voortgezet;

De collectieven zullen een rol gaan spelen in de overgangsgebieden bij Natura2000-gebieden t.b.v. de bescherming van deze gebieden o.a. door stikstofneerslag. Boervriendelijke pakketten van beheer zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar zullen nog ontwikkeld moeten worden en gedragen door het gebied, zeker omdat het collectieve pakketten kunnen zijn waarvoor samenwerking in het gebied noodzakelijk is;

Bodembeheer blijft een speerpunt. Cursussen hiervoor, per grondsoort, worden aangeboden;

De professionalisering van de collectieven blijft de aandacht houden. Afgelopen jaar zijn de resultaten van een onderzoek van Wageningen uitgebracht, waarin elk collectief tegen het licht werd gehouden v.w.b. hun functioneren en organisatie. Met het uitdijende takenpakket zal dat zeker ook de komende tijd een belangrijk punt blijven.

Jan van der Biezen.

Foto BoerenNatuur