Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Tussenevaluatie van de stelselvernieuwing Agrarisch natuur- en Landschapsbeheer positief

Het Nieuwe stelsel ANLb werkt en biedt ook ruimte voor verbetering 
Demissionair minister Carola Schouten concludeert in haar kamerbrief van 31 maart jl. dat het ANLb goed functioneert. Het stelsel is beter uitvoerbaar door de collectieve aanpak, de goede samenwerking, de gedrevenheid van de partners en de grotere flexibiliteit. Ze ziet de vrijwillige deelnamebereidheid van de boeren toenemen.

Vereenvoudiging
De Collectieven zijn goed georganiseerd en voldoende bevoegd, maar zij ervaren de administratieve verantwoording en de controles op Europese regelgeving als een belemmering. De kwaliteit van het beheer kan verbeterd worden door verdere vereenvoudiging van het stelsel.

Focus en samenwerking
Vooral in de Leefgebieden ‘Droge Dooradering’ (houtwallen en landschapselementen) en ‘Natte Dooradering’ (sloten en poelen) is behoefte aan meer focus op de kennis over doelmatig beheer op de doelsoorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De minister zal zich richten op meer samenwerking met partijen als Waterschappen, TBO’s, maar ook vrijwilligersorganisaties die belangrijk zijn voor het welslagen van het agrarisch natuurbeheer.

Langjarig en samenhangend
Een belangrijke aanbeveling uit de evaluatie is om te sturen op langere termijn en nog meer ruimtelijke samenhang. 

ANLb kan slechts één van de instrumenten zijn om de negatieve trend van veel doelsoorten te keren. Er is meer nodig om het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) en de Kaderrichtlijn Water (KRW) te vergroten. Daarnaast moet ingezet worden op inrichtingsmaatregelen, waterbeheer, predatiebeheer, grondinstrumentarium en gebiedskennis. Samenwerking blijft een belangrijke factor.

De Collectieven als aanspreekpunt in gebiedsprocessen
De Collectieven hebben zich in de ogen van de minister al bewezen als aanspreekpunt in het landelijk gebied, voor de provincies. Zij wil binnen het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU (GLB) inzetten op verbreding van ANLb, intensivering van samenwerking en gebiedsgerichte aanpak.

Webinar BoerenNatuur 26 mei
De verschillende gasten in het Webinar van BoerenNatuur over deze evaluatie sloten aan bij deze visie van de minister. Zij legden nog eens de nadruk op samenwerking, integrale benadering, meer flexibiliteit, ruimer budget, lange termijn horizon, natuur als wezenlijk onderdeel van de landbouw en dat de boer graag zelf aan de knoppen zit om te bepalen wat bij het bedrijf past. Het Webinar werd afgesloten in een verwachtingsvolle sfeer. 

Uitgekeerde bedrag

Sinds de invoering van het ANLb is het uitgekeerde bedrag aan de collectieven per beheerjaar toegenomen: van ruim€ 42,4 miljoen in 2016 tot ruim € 61,4 miljoen voor beheerjaar 2018. Het netto-areaal dat in de leefgebieden en voor de categorie water wordt beheerd via de collectieven is sinds 2016 gegroeid van 64.293 hectare in 2016 tot 77.351 hectare in beheerjaar 2018.

Brief van de minister aan de Tweede kamer der Staten-Generaal nog eens inzien:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021D11573
Rode klaver in natuurgrasland in ontwikkeling (foto: M. Leesberg)