Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Toon Janssen vertelt

Tips en trics van de veldmedewerkers
Afgelopen 7 jaar hebben diverse leden van ANV ‘t Groene Woud deelgenomen aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Hoe verloopt de overgang naar het nieuwe ANLb 2023-2028?

Met het ANLb is het binnen aangewezen leefgebieden onder ander mogelijk om beheer van akkerranden en vlakdekkende pakketten (bloemblok, wintervoedselakker) af te sluiten, evenals beheer van landschapselementen. Vanaf december zijn wij (Nelis Klaasen, Roy Dankers en Toon Jansen) namens Collectief Midden-Brabant (CMB) met deelnemers in overleg over de invulling van de ANLb-overeenkomsten over de nieuwe periode, die loopt van 2023 t/m 2028. Uitgangspunt hierbij was de situatie van 2022. In overleg hebben we zoveel als mogelijk bestaande elementen opnieuw vastgelegd en nieuwe elementen toegevoegd. 

GLB, Ecoregelingen en dan ANLb

Waar nodig hebben we helaas de bestaande beheerovereenkomsten, die binnen het bouwblok vielen, moeten schrappen. Simpelweg vanwege het feit dat deze elementen niet subsidiabel zijn (en ook nooit geweest zijn). Vanuit RVO wordt hier inmiddels strenger op toegezien.

Binnen ANV ’t Groene Woud is het een omvangrijk geheel om alles netjes op orde te krijgen. Voeg daar de onduidelijkheid van overheidswege bij (nieuwe GLB met ECO-regelingen, bufferstroken, 4-% eis voor niet-productieve landbouwgrond voor akkerbouw en de 25%-eis voor rustgewas m.b.t. mestwetgeving). Dit staat garant voor heel veel onduidelijkheid en terughoudendheid. Op dit moment is onze indruk dat op een landbouwbedrijf eerst duidelijkheid over GLB en ECO-regelingen (brons – zilver – goud) dient te zijn en daarna kan ANLb pas ingevuld worden. Inmiddels zijn we zover dat alle deelnemers een duidelijk beeld hebben over hun ANLb-mogelijkheden. 

Daarmee zijn we in een afrondende fase beland en we zijn voornemens om in de komende weken alle beheercontracten + kaart-bijlage digitaal aan te bieden ter ondertekening. Dit wordt verzorgd door Nelis en Roy.

Vergeet niet uitgevoerd beheer te melden!!!

Het is belangrijk om uw uitgevoerde beheer (zie onder) direct bij het collectief te melden, zodat de vergoedingen ook daadwerkelijk uitbetaald kunnen worden. De elementen waarvoor een meldingsplicht geldt zijn voor ANV HGW: “Maatregelen bodemverbetering” (A39) en “Beheer landschapselementen” (L9 en L10, L20 t/m L29). Hiervoor geldt dat de uitgevoerde bewerking binnen 7 dagen gemeld dient te worden bij de veldmedewerker van CMB (Nelis/Roy/Toon). Hij legt dit binnen 7 dagen vast in het systeem. Dit is vereist zodat RVO tijdig controle kan uitvoeren op de uitgevoerde bewerking. Indien beheer niet gemeld wordt, zal RVO CMB een korting opleggen die we helaas ook door moeten berekenen aan de deelnemers. In de uitbetaling over 2022 kunnen deelnemers hier mogelijk mee te maken krijgen, omdat beheer niet gemeld is. Over 2023 zal deze meldingsplicht zeker de nodige aandacht krijgen, zodat dit voorkomen wordt. Met eenieders medewerking kunnen we dit makkelijk voorkomen.

Biodivers buitengebied ‘Het Groene Woud’

Met het ANLb geven we in het gebied van ANV ’t Groene Woud invulling aan het beheer van landschapselementen. Daarnaast versterken we met het inzaaien van diverse mengsels het leefgebied van akker- en struweelvogels en diverse zoogdieren. Hiermee dragen we een steentje bij aan een (bio)divers buitengebied in ’t Groene Woud. 

Creatief met bufferstroken

Een tip ter compensatie van het onttrekken van de bufferstrook aan landbouwgrond door de overheid: plant deze bufferstrook (meestal 1 meter breed) aan met een heg, haag of struweel (niet als onderdeel van ANLb). Bij het slootschonen levert dit geen hinder op en m.b.v. een klepelmaaier is deze “op maat” te houden (en mogelijk als vlechtheg ook nog een aantrekkelijke afrastering op termijn). Dit levert in de ECO-regelingen van GLB naast een jaarlijkse waarde op van € 4.221,- per ha ook nog een hoge score op voor Klimaat – Landschap – Biodiversiteit. Mogelijk dat u zo van de nood een deugd kunt maken! Voor het imago van de landbouw is het zeker een positieve bijdrage.

Nelis, Roy en Toon

Overgenomen uit Technische informatie voor deelnemers ANLb Maart 2022         

Melding beheer moet!

Bij diverse beheerpakketten voor bodemverbetering en landschapsbeheer moet een activiteit binnen een bepaalde termijn gemeld worden bij de veldmedewerker. Als het niet op tijd wordt gemeld kan het invloed hebben over de uitbetaling van de beheervergoeding van het betreffende beheerjaar.

• Melden maatregelen bodemverbetering

Er zijn twee beheerpakketten bodembeheer: Uitrijden ruige mest (pakket 39b) en onderwerken gewasresten (pakket 39c). Let op: binnen 1 week meldt u de percelen waarop u hebt uitgereden of waar u gewasresten heeft ondergewerkt, bij uw veldmedewerker. De wettelijke termijn voor de Rijksdienst voor ondernemend Nederland is binnen 2 weken, maar om er zeker van te zijn dat uw melding door ons op tijd wordt verwerkt, verzoeken wij u daarom binnen 1 week uw melding te doen. Er kan per beheereenheid één keer per jaar gemeld worden voor een vergoeding.

• Melden beheer landschapselementen

Deelnemers met een landschapsbeheerpakket moeten uitgevoerd beheer binnen 10 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden melden bij de gebiedsmedewerker. De melding geldt na het knotten van knotbomen, het afzetten van een houtsingel, het snoeien van hoogstamfruitbomen, het snoeien van bomen en het opschonen van een poel.

De wettelijke termijn voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is binnen 2 weken, maar om er zeker van te zijn dat uw melding door ons op tijd wordt verwerkt, verzoeken wij u daarom binnen 10 dagen uw melding te doen.  Er kan per beheereenheid één keer per jaar gemeld worden voor een vergoeding. 

Afb: Een vlechtheg kan tot een dichte afrastering uitgroeien (Foto: M. Leesberg)