Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Technische Nieuwsbrief 2021 voor beheerders ANLb Collectief Midden-Brabant

Geachte deelnemer,

Technische informatie voor deelnemers ANLbpage1image47185920

Maart 2021page1image36859904

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deelnemer bent aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Uw beheereenheden zijn gecontracteerd bij Collectief ANB Midden- Brabant.

De meeste bedrijven moeten de Gecombineerde Opgave invullen. U krijgt hier automatisch een uitnodiging voor via RVO. Als u een uitnodiging krijgt is het belangrijk om de opgave ook daadwerkelijk in te vullen. Particulieren hoeven enkel de perceelsregistratie op orde te hebben.

In verband met deze administratie willen we u informeren over diverse instellingen en andere technische zaken. Als u hiervoor een adviseur inschakelt, geef hem dan deze informatie mee!

Indien u in 2020 ook al heeft deelgenomen aan ANLb en uw instellingen goed staan, hoeft u niets te doen. Mits er geen wijzigingen zijn!

Verlenging beheercontracten

De bestaande beheercontracten van het agrarisch natuurbeheer lopen t/m 31 december 2021. Omdat de nieuwe GLB-periode (Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) pas per 1 januari 2023 i.p.v. 1 januari 2022 aanvangt, worden de deelnemers gevraagd de contracten met een jaar te verlengen t/m 31 december 2022. Daartoe ontvangen alle deelnemers binnenkort een e-mail, waarbij op een eenvoudige manier de contracten worden verlengd. We verwachten dat u deze e- mail in de loop van april ontvangt.

Uw registratie bij RVO – Mijn Dossier

We gaan er vanuit dat iedere deelnemer reeds een registratie heeft bij RVO.

Machtiging instellen voor raadplegen percelen – Mijn Dossier

De computersystemen van het Collectief en van RVO moeten elkaar kunnen ‘zien’. In situaties waarbij nog geen machtiging is afgegeven, kunnen problemen ontstaan met de uitbetaling. De machtiging stelt u in door Collectief ANB Midden-Brabant te machtigen voor ‘mijn percelen raadplegen’. Deze machtiging laat u per direct ingaan. Geen einddatum invullen om de koppeling in stand te houd Onze gegevens: Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Midden-Brabant U.A. KvK: 62718169

Mijn Percelen

Uw percelen zijn ingetekend in het systeem van Collectief ANB Midden-Brabant. De intekening moet overeen komen met uw eigen intekening in ‘mijn percelen’. Landschapselementen moeten apart ingetekend worden! Door de percelen ‘over te nemen’ uit het systeem van Collectief ANB Midden- Brabant in ‘mijn percelen’ voor de Gecombineerde opgave voorkomt u afwijkingen en fouten. Als er wijzigingen zijn geeft u deze ook door aan de gebiedscoördinator in uw regio (zie meer informatie).

Let op: het is uw eigen verantwoordelijkheid om de perceelsregistratie op orde te hebben!

Het ‘overnemen’ van een perceel werkt als volgt:

Alle beheereenheden zijn door Collectief ANB Midden-Brabant aangeleverd bij RVO en zijn nu beschikbaar om ‘over te nemen’ naar uw eigen perceelsregistratie (dit scheelt u veel tijd met zelf intekenen en voorkomt fouten).
Kies voor ‘toevoegen’ → ‘overnemen perceel’ → ‘ANLb aangevraagd’.

Elke beheereenheid die u overneemt, moet een looptijd krijgen. Geef als startdatum 01-01-2021 op en laat het veld einddatum leeg, dan hoeft u slechts eenmalig het perceel op te geven.

Gewascodes

Op de onderstaande website van RVO is meer informatie over ANLb te vinden inclusief een tabel met ANLb-beheerpakketten en gewascodes: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/anlb/vergoeding-deelnemers

Hieronder een aantal voorbeelden van combinaties van pakketten en codes. Controleer uw pakket in bovengenoemde lijst met de link. Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor de code die u kiest!

Pakket Code

Weidevogel- keuze grasland

Kruidenrijk grasland keuze

Patrijs-kievit- 1926 veldleeuwerikrand

Omschrijving

Zoals gebruikelijk, veelal 265 blijvend grasland of 266 tijdelijk grasland. Let op: omschrijvingen met ‘hoofdfunctie natuur’ zijn NIET toegestaan.

Zoals gebruikelijk, veelal 265 blijvend grasland of 266 tijdelijk grasland.. Let op: omschrijvingen met ‘hoofdfunctie natuur’ zijn NIET toegestaan.

Agrarisch natuurbeheermengsel

ARB-bouwland of ARB-bouwland –GLB (waterschapsrand)372 of 1926Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras. Om te voorkomen dat tijdelijk grasland blijvend grasland wordt kunt u code 1926 gebruiken.
Wintervoedsel- akkerkeuzeKies het gewas dat het meest is ingezaaid, bijvoorbeeld 234 zomertarwe of 3504 bladrammenas. Let op:372, 1926, 3803 en 3804 zijn hier NIET toegestaan.

Voor het pakket vogelakker is geen speciale pakketcode beschikbaar. Teken de aparte gewassen binnen dit pakket apart in met bijbehorende gewascode.

U dient zich te allen tijde te houden aan de pakketvoorwaarden!

Vergroening

De meeste ondernemers vullen de vergroening op een andere manier in dan met akkerranden (bijvoorbeeld met vanggewassen/groenbemesters).
Let op: deelnemers met het beheerpakket ARB-bouwland-GLB moeten bij het onderdeel

vergroening kiezen voor “onbeheerde rand” uit de algemene lijst.

Betaalverzoek SNL

Bij het invullen van de gecombineerde opgave krijgt u ook de vraag ‘uitbetaling Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel natuur- en landschapsbeheer. U moet hier het volgende antwoord op geven:

  • –  Ja, als u ook (nog) deelneemt aan oude SNL (2021 laatste jaar SNL).
  • –  Nee, als u enkel ANLb deelnemer bent via het collectief.Melding beheerBij diverse beheerpakketten voor weidevogelbeheer, bodemverbetering en landschapsbeheer moet een activiteit binnen een bepaalde termijn gemeld worden bij de gebiedscoördinator. Als het niet op tijd wordt gemeld kan het invloed hebben over de uitbetaling van de beheervergoeding van het betreffende beheerjaar.

 Melden maatregelen bodemverbetering
Er zijn twee beheerpakketten : Uitrijden ruige mest (pakket 39B) en onderwerken gewasresten (pakket 39c). Let op: binnen 1 week meldt u de percelen waarop u hebt uitgereden of waar u gewasresten heeft ondergewerkt bij de gebiedscoördinator. De wettelijke termijn voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is binnen 2 weken, maar om er zeker van te zijn dat uw melding door ons op tijd wordt verwerkt, verzoeken wij u daarom binnen 1 week uw melding te doen. Er kan per beheereenheid één keer per jaar gemeld worden voor een vergoeding.

 Melden beheer landschapselementen
Deelnemers met een landschapsbeheerpakket moeten uitgevoerd beheer binnen 14 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden melden bij de gebiedscoördinator. De melding geldt na : het knotten van knotbomen, het afzetten van een houtsingel, het snoeien van hoogstamfruitbomen, het snoeien van bomen en het opschonen van een poel.

Schouw collectief en inspecties NVWA

Het Collectief voert jaarlijks een schouw uit om na te gaan of aan de beheervoorwaarden wordt voldaan. Jaarlijks wordt door het Collectief, conform het kwaliteitssysteem, 10% van de beheereenheden geschouwd. De persoon die namens ons collectief schouwt neemt altijd contact op met de deelnemer wiens perceel geschouwd wordt.

Daarnaast voert ook de NVWA inspecties uit. De resultaten van de inspecties door de NVWA ontvangt ons collectief.

Van belang is dat het beheer goed wordt uitgevoerd.

Wijzigingen contactgegevens , KvK-nummer, etc. doorgeven aan gebiedscoördinator


Collectief ANB Midden-Brabant besteedt uiterste zorg aan deze publicatie. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele betrouwbare informatie. Collectief ANB Midden-Brabant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies wanneer dit schadelijke gevolg nog niet bij ons bekend was. De beheerder zelf blijft verantwoordelijk voor het invullen en indienen van de gecombineerde opgave.

Indien er iets wijzigt in uw gegevens, neemt u dan contact op met de gebiedscoödinator.

Centrale inkoop zaaizaad en inzaaien

Zoals ook in de voorgaande jaren was er ook dit jaar de mogelijkheid voor centrale inkoop via ons collectief. Diverse deelnemers hebben daar gebruik van gemaakt.

Deelnemers met beheerpakket Graankruidenrand, Wintervoedselakker en sommige stroken uit het pakket Veldleeuwerikrand en Patrijzenrand moeten elk jaar de gehele beheereenheid of een deel van de beheereenheid inzaaien. Dit moet goed gebeuren. Hieronder een stappenplan.

Stappenplan inzaaien:

  •   Vanaf begin maart: bloten of klepelen van het gewas indien er nog veel vegetatie aanwezig is.
  •   Begin april: ondiepe niet-kerende grondbewerking uitvoeren (cultivatoren, frezen of eggen)
  •   Half april: vals zaaibed bereiden (liefst met frontbereider en zaaibedcombinatie)
  •   Eind april: eventueel herhalen vals zaaibed bij veel ongewenste kruiden
  •   Voor 1 mei: inzaai graan en/of kruidenmengsels
  •   Let op ontmenging, dus gooi telkens kleine hoeveelheden in de zaaibak
  •   Bij voorkeur aanrollen voor goede hechting bodemlagenMeer informatieOp de website https://www.boerennatuurbrabant.nl/ vindt u onder andere informatie over beheerpakketten. Via https://www.mijnboerennatuur.nl/ kunt u uw gegevens over uw overeenkomst inzien. Dit lukt alleen via een pc. De inloggegevens zijn in maart 2019 aan u verstrekt. Nieuwe inlogcodes zijn op te vragen bij de gebiedscoördinator.Mocht u tegen technische problemen aanlopen , neem dan contact op met de helpdesk van RVO, telefoonnummer 088 042 42 42Voor informatie over uw specifieke situatie kunt u altijd contact opnemen met onze gebiedscoördinator.Naam Telefoonnr. E-mailadresNelis Klaasen 06-27007670 nelisklaasen@gmail.com