Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Strokenteelt in professionele akkerbouw!

 “Ik wil weten of het werkt”
Spannend was om na de bureau studie van de studenten daadwerkelijk aan de slag te gaan met een vruchtwisseling/opvolging waar nog geen kennis van vergaard is. Voor het spreiden van het financiële risico waren Cosun en CZAV ook deelnemer in het project. Het droge en hete jaar 2020 maakte de start van enkele gewassen moeizaam. In de cyclus van 7 jaar kunnen deze problemen worden voorkomen door een maximum aan gewassen te kiezen die in de herfst worden gezaaid. 

Doelstelling van strokenteeltlandbouw is:
Het idee van de Natuurakker is tot stand gekomen doordat natuurontwikkeling belangen kent als het behoud van een hoge biodiversiteit en hoge belevingswaarden. Landbouw kent andere belangen, zoals een hoog rendement behalen met zoveel mogelijk productie en zo min mogelijk kosten. Dat gaat soms ten koste van de natuur. De uitdaging van dit project ligt bij het verbinden van deze twee, gedeeltelijk tegenstrijdige, belangen. Er wordt gezocht naar dé balans tussen akkerbouw en natuur waarbij boeren met de natuur samen- in plaats van tegenwerken. Beide belangen moeten elkaar van dienst zijn.

Uiteindelijk moet er een natuurgebied ontwikkeld worden met productieve gewassen die afgezet kunnen worden in lange ketens. Uiteindelijk zal de Natuurakker op een zodanige manier worden beheerd dat de vraag is:

‘Is dit een akker of is dit een natuurgebied?’

Er zijn 7 verschillende families binnen het teeltplan:

1. Zomergerst, rogge, zomertarwe, haver, Italiaans raaigras

Poaceae (Grasachtigen) – granen

2. Tuinboon, rode klaver

Fabaceae (Vlinderbloemigen) – peulvrucht, groenbemester

3. Tagetes, cichorei

Asteraceae (Composieten) – groenbemester, rooigewas

4. Blauwmaanzaad

Papaveraceae (Papaver) – handelsgewas

5. Suikerbiet

Amaranthaceae (Amaranten) – rooigewas

6. Bladrammenas, bladkool

Brassicaceae (Kruisbloemigen) – groenbemesters

7. Aardappel

Solanaceae (Nachtschades) – rooigewas

De studie stelde randvoorwaarden op die van belang zijn voor het slagen van strokenlandbouw en tevens duiden waar je van en over spreekt in het kader van strokenlandbouw.

Randvoorwaarden natuurakker vanuit Natuur:

1. Bijdragen aan omliggende natuur;

2. Verhogen van de bodembiodiversiteit;

3. Verhogen diversiteit voedsel- en schuilgelegenheid insecten;

4. Verhogen oppervlakte voedsel-, nest- en schuilgelegenheid (akker)vogels;

5. Bevorderen habitat kenmerkende soorten;

6. Natuurbelevingswaarde moet behouden blijven of toenemen;

7. De natuurakker moet de vraag opwekken of het natuur of akker is;

8. Het plan voor de natuurakker moet landschappelijk ingepast worden

Randvoorwaarden Natuurakker vanuit Akkerbouw:

1. Niet Kerende Grondbewerking (NKG);

2. Minimale bodemverdichting;

3. Zorgvuldige bemesting;

4. Geïntegreerde gewasbescherming;

5. Ruime vruchtwisseling in weerbaar landbouwsysteem;

-Strokenteelt

-Groenbedekking/ vanggewassen/ groenbemesters

-Akkerranden

6. Cultuurtechnische ingrepen tot een minimum beperken;

7. Arbeidsextensieve gewassen;

8. Voorkomen van ongunstige kruiden voor te oogsten product;

9. Streven naar gewassen die gebruikt kunnen worden in lange ketens.

Strokenteelt onder Nederlandse omstandigheden is een nieuw fenomeen. Het biedt nieuwe kansen maar zal in de komende jaren moeten bewijzen of het een positieve toevoeging is binnen de vele veranderingen waar de land- en tuinbouw voor komt te staan. Aannemelijk is dat het vanuit nieuwe waarderingsfacetten geld op gaat leveren. Te denken valt dan aan Kritische prestatie indicatoren (KPI’s) waar b.v. vanuit het nieuwe GLB-punten voor worden toegekend die geld op leveren. Ook koolstof opslag kan hier onder gerekend worden.

Het volledige rapport is te lezen: Natuurakker Dassenberg Eindrapport

Deelnemer Eugene van den Einden

Strokenteelt Dassenberg (foto: Wico Dieleman)