Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Ruim 4000 hectare onder agrarisch natuurbeheer in Brabant

Agrarische leefgebieden
We kennen in Brabant 5 agrarische leefgebieden waar door de Collectieven inzet wordt gepleegd om het leefgebied van  doelsoorten die vanuit Europese context belangrijk zijn te versterken. Het betreft de leefgebieden: Open akkerlandschap op zand, Open akkerlandschap op klei/natte dooradering, Open grasland/natte dooradering, Natte dooradering laagveen en Droge dooradering vochtig. In deze leefgebieden is totaal ruim 3500 hectare onder agrarisch natuurbeheer gebracht door het afsluiten van een beheercontracten tussen de grondgebruikers en een van de Collectieven. De grootste oppervlakte, 2361 hectare, is gelegen in het leefgebied Open grasland waar het accent ligt op de versterking van het leefgebied voor weidevogels. Er zijn twee kerngebieden: Beerse Overlaet en Land van Heusden en Altena. De twee leefgebieden in open akkerlandschappen zijn een goede tweede met 776 hectare.

Kwaliteit beheer
In het Natuurbeheerplan van de provincie Noord-Brabant zijn per leefgebied instapcriteria opgenomen waar de collectieven bij de werving van deelnemers op gestuurd hebben om de beoogde natuurkwaliteit te behalen.  Meer dan 90% van de oppervlakte van de werkgebieden voldoet aan deze criteria. In het leefgebied Open grasland is de laatste jaren veel geïnvesteerd om de oppervlakte plas-dras – essentieel voor weidevogels-  uit te breiden.  Een uitbreiding van de oppervlakte plas-dras met  bijna 30 hectare en een optimalisatie van de inrichting van bijna 85 hectare bestaande plas-dras staat op de planning van najaar 2019.
In de open akkergebieden is in veel werkgebieden het criteria dat 5% van de oppervlakte van het werkgebied ingevuld moet worden met agrarisch natuurbeheer (verschillende typen randen)  gerealiseerd.
In het leefgebied Droge dooradering vochtig ligt nog steeds een grote oppervlakte botanisch beheer. Het betreft veelal percelen die al meer dan 12 jaar een botanisch beheer kennen wat geresulteerd heeft in soortenrijke graslanden die voor dagvlinders, wilde bijen en andere insecten waardevol zijn.

Agrarisch waterbeheer
Brabant kent een lange traditie met agrarisch waterbeheer. Het project ‘Actief Randenbeheer’ was de voorloper en veel van eerste deelnemers hebben via de Collectieven nog steeds een beheercontract  voor onbemeste en onbespoten randen langs waterlopen. In totaal is 682 hectare onder beheer. Het zwaartepunt ligt bij Collectief ANB West-Brabant waar in totaal ruim 770 km aan randenbeheer langs waterlopen ligt. Vanaf vorig jaar is het agrarisch waterbeheer verbreed met twee beheerpakketten voor bodemverbetering met als doel om het bufferend vermogen van de grond te vergroten door het verhogen van het organische stofgehalte.