Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Natuurinclusieve Landbouw (NIL), een tussenstand

In eerdere edities van deze nieuwsbrief informeerden wij u over de subsidieregeling Natuurinclusieve Landbouw (NIL). De regeling is bedoeld voor grondgebonden melkveehouders. Er wordt goed gebruik gemaakt van deze NIL-regeling. De basis voor de subsidieaanvraag voor het opstellen van een businessplan is een zogeheten doorontwikkelplan*. Zo’n doorontwikkelplan houdt dan min of meer in: een natuurinclusief bedrijfsconcept op hoofdlijn, waaruit duidelijk de motivatie van de aanvrager naar voren komt. Als resultante van de subsidie moet een natuurinclusief businessplan worden opgeleverd.

Ad Backx, secretaris Collectief ANB West-Brabant, blikt terug op de uitvoering van project natuur-inclusieve landbouw:

‘In opdracht van de provincie Noord-Brabant begeleidt Collectief ANB West-Brabant sinds begin 2019 veehouders, in het proces naar natuurinclusieve landbouw. In het gebied van Collectief West-Brabant is de doelstelling om 10 tot 12 geïnteresseerde melkveehouders te ondersteunen in hun omschakeling.

Onze ondernemerscoach Meeuwis Millenaar, zelf melkveehouder, is enthousiast aan de slag gegaan. Hij heeft informatiebijeenkomsten georganiseerd en vele keukentafelgesprekken gevoerd. Meeuwis weet wat er speelt bij veehouders. Ongeveer 25 veehouders toonden interesse. Hiervan hebben 6 bedrijven daadwerkelijk een zogenaamd doorontwikkelplan bij de provincie ingediend. Zij ontvingen op grond daarvan een subsidie om een businessplan op te stellen. Meerdere businessplannen zijn al ingediend. Intussen zijn nog eens vijf bedrijven aan de slag gegaan voor omschakeling met een doorontwikkelplan. En er komen nog geïnteresseerden bij! ‘

Kansen met natuurinclusief

Er is in toenemende mate belangstelling om over te schakelen naar natuurinclusieve landbouw.

Daar hoort wel een toekomstbestendig verdienmodel bij. Zoals bekend ligt er immers nogal wat op het bordje van de (melk)veehouder.  Maar veehouders zien dat natuurinclusieve landbouw ook kansen biedt. Zo kun je bijvoorbeeld een hogere melkprijs ontvangen, als je aan een aantal duurzaamheidsdoelstellingen voldoet.

Ad vervolgt:

‘De landbouw is in transitie. De sector, alle ketenbedrijven tot de winkelbedrijven en consument meegerekend, draagt fors bij aan het nationaal inkomen. Daardoor is zij van groot maatschappelijk belang. Graag zetten de Collectieven zich in om met NIL een bijdrage te leveren aan het proces tot meer natuurinclusieve landbouw, dit naast het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), wat al jaren succesvol loopt in onze provincie. We zijn blij dat de provincie het budget voor het NIL-project onlangs heeft verruimd. Het plafond is verhoogd van 40 naar 70 omschakelplannen. De veehouders die overstappen naar natuur-inclusieve landbouw zijn weer voorbeelden voor hun collega’s. ‘

Voortgang

Nu ook in Midden-Brabant een flink aantal subsidies verstrekt zijn, worden ook hier de eerste natuurinclusieve businessplannen opgeleverd. Frans Verouden, NIL-coach voor Collectief ANB Midden-Brabant zegt over deze plannen:

‘Zo’n businessplan is uiteraard in eerste instantie voor de veehouder zelf. Uitgaande van de ideeën in het omschakelplan wordt diepgaand onderzocht hoe de overgang naar een natuur-inclusieve bedrijfsvoering er voor dit bedrijf uit kan zien. Daarbij moet invulling gegeven worden aan een structurele verbetering op de thema’s Bodem/Water, Landschap en Biodiversiteit. De basis van het NIL-bedrijfsplan berust op een gedetailleerd inrichtingsplan, dat aangeeft hoe de genoemde thema’s worden ingevuld. Een kritische financiële analyse is nodig, waarin kosten en baten uiteengezet zijn en duidelijk wordt op welke wijze het natuur-inclusieve businessplan ook economisch gezond te maken is.‘

Ondernemers kunnen zelf een adviseur inschakelen, maar zij kunnen ook extra gebruik maken van de ondernemerscoaches**. Die borgen dat de juiste expertise wordt ingeschakeld en dat het businessplan zo praktisch mogelijk wordt beschreven, zodat de boer daar direct mee aan de slag kan gaan.

En de toekomst?

De provincie ondersteunt ook in 2021 grondgebonden veehouderijbedrijven bij hun omschakeling naar natuurinclusieve landbouw.  Na de positieve ervaringen van de afgelopen twee jaren, uitgevoerd samen met de collectieven ANB West-, Midden- en Oost-Brabant, zal de provincie ook in 2021 budget beschikbaar stellen. Een natuurinclusieve bedrijfsvoering draagt namelijk bij aan een betere water- en bodemkwaliteit en aan meer biodiversiteit. Het past prima in de transitie naar een toekomstbestendige landbouw.

De provincie richt zich daarbij vooral op bedrijven dicht bij het Natuurnetwerk Brabant (m.u.v. de ecologische verbindingszones) en in het bijzonder rond de Natura 2000 gebieden. Een coach kan agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan met daarbij een verdienmodel voor de agrariër. Indien dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan.

De omvang van het aanvullende budget dat de provincie inzet voor het opstellen van businessplannen moet nog door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld.

Heeft u als grondgebonden veehouder interesse en ligt uw bedrijf in de omgeving van het natuurnetwerk? Dan kunt u alvast contact opnemen met een van de coaches**. 

* Noot van de redactie:

In de dagelijkse praktijk doen verschillende termen de ronde. Voor alle duidelijkheid:

**Let op, de ondernemerscoaches zijn gewijzigd:

West-BrabantMeeuwis Millenaar0623460533 meeuwis@maatschapmillenaar.nl
Midden-BrabantFrans Verouden0626906981info@fransverouden.nl
Oost-BrabantJan Ottens0611225096janottens@landgoedtoventje.nl
ZLTOGerard Willems0621232616gerardwillems@zlto.nl

*** meer info: