Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Plas dras inrichting voor Brabantse Weidevogels uit NPI budget

Weidevogels in de polders van Nederland zijn zoals de molens en tulpen belangrijk voor het imago van het land. Nu de weidevogel het moeilijk heeft zich te handhaven wordt er door velen en vaak op vrijwillige basis meegewerkt de vogels te beschermen. De jaarlijkse bijeenkomst voor de vrijwilligers die georganiseerd wordt door Brabant Landschap geeft het belang er van aan. Dat dit plaatsvindt in het centrum van de politieke besluitvorming het provinciehuis draagt daar ook toe bij.

In de vorige nieuwsbrief berichtte wij al over het bedrag van 4 ton beschikbaar voor Brabant om de akker en weidevogels met gerichte maatregel te beschermen. Onderstaand wat de uitwerking is van de gemaakte plannen. De plas dras gebieden worden in de Beerse Overlaet aangelegd en het land van Heusen en Altena, totaal 30HA. Tevens worden bestaande plas dras percelen geoptimaliseerd. Dit betekent het plaatsen van stroomrasters om grondpredatoren zoals vossen te weren, totaal 75HA. De aanvraag voor 2 weidevogeldrones wordt ook gehonoreerd. Tenslotte kunnen we nog 10 KM keverbanken aanleggen binnen het budget van het project niet productieve investeringen. De Brabantse collectieven en meer specifiek de weidevogel beschermgroepen, zijn met genoemde investeringen goed bezig voor het behoud van de weidevogels.

Een van de bedrijven met nieuwe plas dras is Willems in Ravenstein en heeft er het volgende over te zeggen ”Wij zijn een loonwerkbedrijf en hebben ook gronden in bezit. Sinds 2015 richtte we al 8,5 HA in met plas dras en ik weet dus wat het betekent. Met de uitbreiding van 10HA zijn de vrijwilligers erg blij die assisteren bij de bescherming van de vogels. Leuke bijkomstigheid is dat de plas dras in de nabijheid ligt van fietsknooppunten. De recreant is dan ook in de gelegenheid mee te genieten van de besteding van de financiën”. Een van de vrijwillige weidevogel beschermers is Cor van de Horst en hij meldt het volgende : “Onze groep van ongeveer 14 deelnemers in weidevogel groep Ravenstein is blij met de uitbreiding van de plas dras. De inrichting 5 jaar geleden heeft ons al geleerd dat het voor de vogels positief uitwerkt. Kievit, tureluur en grutto maken er gebruik van maar de concentratie van vogels is de predatoren ook opgevallen. Dat er nu ook afgerasterd kan worden uit het budget is zeker noodzakelijk. Het nut van hoge waterstand werd vooral ook dit jaar weer bewezen, het was overal te droog maar in het plas dras niet. Nare bijkomstigheid was dat zonnepanelen worden gestolen en daarom overgegaan is op elektrische pomp”. 

De Brabantse collectieven ontvangen gezamenlijk €400.000 subsidie voor ‘niet productieve investeringen agrarisch natuurbeheer voor de akker- en weidevogels’. Deze subsidie wordt vanuit Europa beschikbaar gesteld (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling). De collectieven hebben een project opgezet genaamd ‘Kansen voor akker en weidevogels in Brabant’. Dit project zal in 2020 en 2021 worden uitgevoerd.

De Brabantse collectieven hebben deze middelen gekregen met het doel

  • om voor ruim 29 ha nieuwe plasdrasgebieden aan te leggen ten behoeve van weidevogels en 89 ha bestaande plasdrasgebieden optimaliseren. De werkzaamheden betreffen het inrichten van de plasdraspercelen naar Brabants model ‘golfplaatplasdras’, plaatsen van pompen voor de watervoorziening en het plaatsen van wildrasters om predatie tegen te gaan.
  • De aankoop van twee akker- en weidevogeldrones ten behoeve van monitoring en optimalisatie van het beheer.
  • Om 10 km keverbanken aan te leggen. Keverbanken zijn stroken land die 40-50 cm hoger worden gemaakt dan de omliggende akker. Zo’n verhoogde strook van drie meter breed en zo lang mogelijk, wordt ingezaaid met mengsel van grassen en kruiden. De keverbank ligt hoger en droger, en warmt bovendien sneller op. Dat voorziet insecten, zoals b.v. loopkevers, van een prima leefgebied. Deze insecten zijn de voedselbron voor akkervogels. Gebleken is dat de aanleg van keverbanken een grote bijdrage leveren aan het leefgebied voor akkervogels.
  • Wildrasters te plaatsen rond globaal 75 ha akker en weidevogelgebied. Uit onderzoek blijkt dat blijkt dat het plaatsen van stroomrasters een effectieve maatregel is om predatie op weide –en akkervogels te verminderen.

Het project is mogelijk dankzij de steun van ELFPO 

Foto kraan NPI