Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Nuttige evaluatie- en informatiebijeenkomst bij ANV Drimmelen & Moerdijk e.a.

In samenwerking tussen ANV en Collectief ANB West-Brabant was er een nuttige bijeenkomst op 4 maart in het Gemeenschapshuis “De Blokhut” van Helwijk/Willemstad. Er waren ruim 20 deelnemers van agrarisch natuurbeheer uit het ANV-gebied aanwezig. De bijeenkomst was onder leiding van ANV-bestuurslid Govert van Dis, ook hij neemt met zijn bedrijf deel aan het agrarisch natuurbeheer.

Evaluatie

De evaluatie van het agrarisch natuurbeheer vanaf 2016 tot op heden werd geleid door Carlo Braat, coördinator van ZeeBra voor de twee collectieven ANB West- en Midden-Brabant. Hij stelde een aantal vragen aan de deelnemers, waarna reactie en discussie ontstonden. De algemene indruk van de deelnemers was positief. Er waren ook verbeterpunten, zoals het niet maaien van beheerranden in de rustperiode en het bijtijds melden van bepaalde activiteiten.  Deelnemers hadden opmerkingen over het pakket wintervoedselakker. Onder bepaalde omstandigheden overwoekeren de bloemen en onkruid en dreigt er onvoldoende graan voor voedsel voor vogels in de winter.  

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Nationaal Strategisch Plan 
Na de evaluatie informeerde Carlo de aanwezigen over het GLB, het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, en het bijbehorend NSP, Nationaal Strategisch Plan. In dit kader is ook het 7eActieprogramma van de Nitraatrichtlijn van belang. Carlo gaf een overzicht van de al bekende GLB-maatregelen, maar gaf aan dat pas in de zomer duidelijkheid voor agrariërs ontstaat. In juli is er een rekentool beschikbaar, waarmee agrariërs de verschillende opties voor hun bedrijf in beeld kunnen brengen om uiteindelijk een keuze te maken.

Agrarisch natuurbeheer vanaf 2023

Ad Backx, secretaris van het Collectief ANB West-Brabant, informeerde de aanwezigen over het proces naar de nieuwe contracten agrarisch natuurbeheer vanaf 2023. Er is aanzienlijk meer budget, maar contracten kunnen pas na de zomer worden afgesloten. Immers, (potentiële) deelnemers dienen, na volledige duidelijkheid over NSP, ook voldoende tijd te hebben om een beslissing te nemen (ecoregeling-agrarisch natuurbeheer).

De voorzitter sloot af met de toezegging dat de agrariërs de komende tijd goed zullen worden geïnformeerd over de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer vanaf 2023.

Een link naar een Webinar over het nieuwe GLB, de ecoregeling en conditionaliteiten. Terugkijken: https://channel.royalcast.com/rvo/#!/rvo/20220308_1

Een link om je op te geven voor een Webinar over ANLb in het nieuwe GLB op 15/3, 13.00u Terugkijken: https://channel.royalcast.com/rvo/#!/rvo/20220315_1

Foto: ANV-bestuurslid Govert van Dis