Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Natuur Inclusieve Landbouw (NIL)

De afkorting van Natuur Inclusieve Landbouw (NIL) is zo vaak uitgesproken en gezien dat de afkorting ervan NIL voldoende is om het gesprek op gang te brengen. De definitie er van kan wel verschillen en daarom onderstaand die van de WUR

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een veerkrachtig voedsel- en ecosysteem. Wageningse wetenschappers kijken hoe landbouw kan samengaan met meer biodiversiteit, zoals bij bloemen- en kruidenrijk grasland. En hoe boeren beter beloond kunnen worden om hierin te investeren. Dit doen we onder meer door toekomstbeelden te schetsen die laten zien hoe voedsel geproduceerd kan worden binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving.

In het werkgebied van de Brabantse collectieven is met veel inzet vanuit de provincie in 2020 veel gedaan om een bijdrage te leveren in NIL. In deze nieuwsbrief de voorlopige stand van zaken.

Teksten over NIL kunnen van elkaar afwijken maar ze hebben een ding gemeen en dat is de kringloopgedachte die een grote rol speelt. In het werkgebied van de collectieven in Brabant wordt door de provincie, ZLTO, Staatsbosbeheer en de collectieven uitvoering gegeven aan de wensen van o.a. de provincie landbouw toekomst bestendig, klimaatneutraal en ecologisch verantwoord verder te ontwikkelen. 

De werkwijze is als volgt: Er zijn regionale voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor potentiële deelnemers. Daarna zijn ondernemerscoaches vanuit de collectieven en enkele andere erfbetreders op pad gegaan, met kennis van zaken in hun gebied. Zij bezochten agrarische bedrijven voor een gesprek over NIL. Er is met ongeveer 180 potentiële deelnemers gesproken.  Na een eerste gesprek hebben een groot aantal bedrijven om verschillende redenen geen verdere stappen gezet. Dit was omdat het niet past in hun bedrijfsvoering, zij er op dat moment nog niet zeker van waren hoe zij hun bedrijf verder wilden ontwikkelen of een andere reden. Op dit moment zijn er80 (potentiële) deelnemers over die wel verder gaan op het pad van de NIL zij maken samen met de coaches een omschakelplan. Stap 2 is het schrijven van het zogenaamde doorontwikkel- of businessplan. Hier is 10.000 euro per bedrijf voor beschikbaar. Er zijn15 bedrijven op dit moment een businessplan aan het schrijven en 25 ondernemers wachten op goedkeuring van de provincie om te kunnen starten met het businessplan en met 30 bedrijven vinden nog gesprekken plaats en zij zullen binnenkort een omschakelplan opleveren.