Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Monitoring weidevogelseizoen 2023 Beerse Overlaet

Zoals al eerder verteld in de nieuwsbrief, is ook dit jaar weer uitvoerig monitoring gedaan in de kerngebieden van de Beerse Overlaet. 

Het wat voor weidevogels een redelijk goed seizoen dankzij natte omstandigheden in het voorjaar. Op de plasdrassen werden vele jonge kieviten gezien. De cijfers onderschrijven dat ook. Waar in 2022 nog een dip in het aantal kieviten is waargenomen, was er dit jaar weer een lichte stijging. De grillen van extreme droogte en nattigheid hebben ook invloed op het broedsucces van de vogels en overlevingskansen van kuiken. De omstandigheden waren dit jaar gunstig. Zo blijkt ook uit de ringdata. In 2022 werden er 87 kievitskuikens voorzien van een pootring. Dit jaar waren dat er 118.

Figuur 1: Broedparen van kritische weidevogels in de Beerse Overlaet

De gunstige omstandigheden in het voorjaar, met name gematigde temperaturen en voldoende vocht, gecombineerd met voldoende zwaar beheer wat in de polder ligt, zorgde voor de positieve cijfers van dit jaar. Het BTS (ofwel Bruto Territoriaal Succes) waarmee gemeten wordt hoeveel kuikens er per broedpaar volwassen worden, staat dit jaar op oranje voor de grutto (net niet genoeg), en voorzichtig op groen voor wulp. Dat wil zeggen dat er genoeg kuikens groot zijn geworden om de populatie in stand te houden. Let wel: deze cijfers nemen verdere sterfte in het eerste jaar, bijvoorbeeld in de overwinteringsgebieden of late slachtoffers die nog vallen ná de tellingen, niet mee. We moeten daarom ook voorzichtig positief zijn!

Afbeelding 1&2: Bruto Territoriaal Succes voor grutto op oranje, wulp op groen.

Wat ook is opgevallen zijn de aantallen legsels van kievit. De kievit is een soort die als alles goed verloopt één legsel per jaar uitbroedt en grootbrengt. Maar, als het eerste legsel door omstandigheden verloren gaat, bijvoorbeeld door predatie, werkzaamheden of weersomstandigheden, dan kan er een tweede keer gebroed worden. Dat gebeurt alleen als het vrouwtje daarvoor weer in goede conditie komt. Helaas blijkt dat het tweede legsel vaak minder kans van slagen heeft, onder andere door droogte en het daarbij gepaarde voedseltekort in de zomermaanden.

Figuur 2: kievit legsels in de Beerse Overlaet

In een oogopslag wordt duidelijk dat er dit jaar minder legsels zijn gevonden dan in 2022. Door berichten uit het veld lijkt het te gaan om een geslaagd eerste legsel, waardoor wellicht minder vogels zijn begonnen aan een tweede. Het stoplicht staat, wat betreft de kuikenoverleving voor kievit in de Beerse Overlaet op groen.