Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Minister Schouten in Brabant

Bericht van Boerennatuur 2018 12 19

Afgelopen maandag ontving BoerenNatuur, in de persoon van de voorzitter Alex Datema samen met Meeuwis Millenaar, deelnemer agrarisch natuur- en landschapsbeheer en gebiedscoördinator in het collectief West-Brabant, Minister Schouten in Dussen (NB). Met de Minister is uitgebreid gesproken over de centrale plek die collectieven hebben in het versterken van natuur en landschap in het agrarisch gebied. In het gesprek kwam naar voren dat collectieven met hun gebiedsgerichte, praktische aanpak interessant zijn voor meer partijen, zoals gemeenten en waterschappen die ook aan de slag zijn of willen met het landelijk gebied. Daarnaast hebben we met de Minister gesproken over de mogelijke rol die agrarische collectieven zouden kunnen hebben in de uitvoering van het nieuwe GLB.

Afgelopen maandag ontving BoerenNatuur, in de persoon van de voorzitter Alex Datema samen met Meeuwis Millenaar, deelnemer agrarisch natuur- en landschapsbeheer en gebiedscoördinator in het collectief West-Brabant, Minister Schouten in Dussen (NB). Met de Minister is uitgebreid gesproken over de centrale plek die collectieven hebben in het versterken van natuur en landschap in het agrarisch gebied. In het gesprek kwam naar voren dat collectieven met hun gebiedsgerichte, praktische aanpak interessant zijn voor meer partijen, zoals gemeenten en waterschappen die ook aan de slag zijn of willen met het landelijk gebied. Daarnaast hebben we met de Minister gesproken over de mogelijke rol die agrarische collectieven zouden kunnen hebben in de uitvoering van het nieuwe GLB.

Collectieven hebben uitvoering agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de vingers
Meeuwis begon het gesprek met de Minister over de rol die agrarisch natuur- en landschapsbeheer bij meer dan de helft van de agrarische bedrijven in zijn gebied Altena inneemt. De Minister is hemelsbreed 1,5 km verderop opgegroeid wat tot veel herkenning leidde. Meeuwis gaf aan dat de start voor alle partijen rondom het agrarisch natuurbeheer intensief was. Maar nu drie jaar verder alle partijen het aardig in de vingers hebben. Meeuwis benadrukte dat agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het landelijk gebied zich bezighoudt met een breed scala aan soorten, zoals de boerenlandvogels, maar ook kleine zoogdieren, amfibieën en vissen. Duidelijk kwam naar voren dat bijna alle collectieven zouden willen groeien, maar dat het budget de beperking is. Er is genoeg belangstelling onder boeren om mee te doen aan agrarisch natuurbeheer.

Zorgen bij collectieven
Meeuwis en Alex benadrukten verder dat zaken nog beter zouden moeten. Zo zijn er nog veel controles vanuit de NVWA. Lastig blijft het voor collectieven dat vanuit de overheid wijzigingen worden doorgevoerd die zij verplicht moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld in het geval van de nieuwe landschapslaag die RVO.nl heeft gemaakt. Dit betekent veel extra werk voor collectieven waar ze niet om hebben gevraagd. De Minister gaf aan dat ze die zorg begrijpt en dat ze graag mee wil werken aan een oplossing.

Interesse in werk collectieven groot
Meeuwis en Alex gaven aan dat ondanks het feit dat collectieven jong zijn, hun rol als gebiedspartner op veel plaatsen in Nederland erkend wordt en ingezet wordt. Meeuwis vertelde over een project over natuurinclusieve landbouw van de provincie Noord-Brabant waarbij drie collectieven in Brabant ingezet worden als kennismakelaars richting boeren die aan de slag willen met natuurinclusieve landbouw. Alex beaamde dat veel collectieven in Nederland op vergelijkbare wijze in dit soort regionale en provinciale activiteiten worden betrokken. Alex vertelde nog kort over de interesse van o.a. ketenpartijen in de agrarische collectieven vanwege hun landelijke dekking en vanwege het feit dat ze allemaal hetzelfde ICT systeem gebruiken. BoerenNatuur is o.a. met de Duurzame ZuivelKeten aan het kijken of we naar een landsdekkende registratie kunnen komen waarbij alle boeren mee kunnen doen aan het versterken van natuur en landbouw en waarbij hun inzet wordt beloond vanuit de zuivelondernemingen.

Rol collectieven in het nieuwe GLB
In het gesprek lichtte Alex toe welke meerwaarde collectieven zouden kunnen hebben in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). In het nieuwe GLB gaat wordt waarschijnlijk een deel van de directe betalingen gewijzigd in een resultaatbeloning. Een deel van die resultaten, bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit, zijn sterk gebaat bij een gebiedsgerichte aanpak. Collectieven zouden op basis van de doelen voor hun gebied, een ‘blauwdruk’ kunnen maken voor een optimaal resultaatbereik in hun gebied. Collectieven kunnen dan vervolgens optreden als ‘vergroeningscoordinator’ en de bevoegdheid moeten krijgen om een deel van de maatregelen die boeren willen treffen te beoordelen. Bij goedkeuring voorzien ze die boeren dan van een ‘vinkje’ zodat ze uitbetaald kunnen worden door RVO.nl. Collectieven moeten uiteraard in deze rol kunnen groeien. Daarom is BoerenNatuur heel blij dat de Minister negen miljoen beschikbaar heeft gesteld voor ‘landelijke pilots GLB’ waarin collectieven alvast kunnen gaan oefenen met deze nieuwe rol.

Afsluitende wandeling naar zandput
Tenslotte heeft de Minister de laarzen aangedaan om een zandput te bekijken die al jaren in het kader van agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt beheerd. Dit levert niet alleen een goed leefgebied voor een groot aantal vogels op, maar in de zomer wordt de plas door de omringende bewoners ook gebruikt voor een verkoelende duik. Meeuwis benadrukt dat als alle boeren de ‘overstukjes’ op hun bedrijf zouden inrichten voor natuur, dat dit een enorme winst op zou kunnen leveren. Met deze boodschap ging de Minister weer op pad naar haar volgende afspraak.