Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Klimaatadaptatie met kruiden en regenwormen in grasland Bericht van Waterschap De Dommel

Onderzoek en maatregelen voor klimaatverandering en watervasthouden staan volop in de belangstelling. De hooggelegen zandgronden in Noord-Brabant zijn extra kwetsbaar voor klimaatverandering. Om in kaart te brengen welke maatregelen genomen kunnen worden en welke effecten we mogen verwachten loopt er een meerjarig onderzoeksproject genaamd Klimap (Klimaat adaptatie in de praktijk). 

Klimaat bestendiger zandgebied

Binnen dit project worden er veldproeven opgestart en er wordt ingezet op extra metingen bij bestaande proeven uit andere projecten. De kennis uit deze veldproeven wordt meegenomen in toekomstverkenningen om te komen tot ontwikkelpaden. Zo leren we welke maatregelen we kunnen combineren om samen met landbouw, natuurbeheer en overheden in te zetten op passend bodem- en waterbeheer voor een klimaatbestendiger zandgebied.

Lopende proeven

Dit jaar lopen de volgende proeven in Noord-Brabant:

  • Diepmengen organische stof (Helvoirt)
  • Diepwortelende gewassen kruidenrijk grasland en sorghum (diverse locaties o.a. De Moer, Moergestel en Odiliapeel)
  • Precisie irrigatie en druppelirrigatie (Reusel)
  • Effectief ander landgebruik met duurzame pacht (Haaren)
  • Natte landbouw in bufferzones tussen landbouw en natuur (Biest-Houtakker, Helmond, Scheiendsven en Soerendonk)
  • Vergelijking beregening en irrigatiemethoden (Vinkel)
  • Water vasthouden in de haarvaten en extensieve melkveehouderij op natte gronden (Deurnese peel)
  • Wormenproef (bij de Duinboeren)

Filmpjes kijken

Recent zijn twee mooie filmpjes gemaakt bij de proeven met het kruidenrijk grasland en bij de wormenproef. Bij de proeven met kruidenrijk grasland worden ook verdampingsmetingen gedaan om te kijken of gras, rode klaver, smalle weegbree en cichorei er ook in slagen water vast te houden in droge perioden. ( https://youtu.be/66Q4ERfVV_A )

Regenwormen zorgen voor betere infiltratie en een groter waterbergend vermogen. In de wormenproef wordt gekeken naar verschillende soorten regenwormen, hun wormengangen en hoe wormen zich verspreiden door een gebied. ( https://youtu.be/WBVS4cFSp-E )

De website van het project www.klimap.nl is net gelanceerd en wordt gedurende het project aangevuld met informatie en filmpjes. 

Bodem- en waterbeheer voor een klimaatbestendiger zandgebied (foto: beschikbaar gesteld door Waterschap De Dommel)