Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Het nut van de coöperatie

Bij de vorming van de 3 collectieven in 2016 is in Brabant gekozen voor de juridische vorm van de coöperatie. Dat was een weldoordachte keuze. Er is een veelheid aan rechtspersonen maar van belang is die vorm te kiezen die ondersteunt bij het realiseren van je doel.  

Doel agrarisch natuurbeheer 

Het doel is het verbeteren van de biodiversiteit, de waterkwaliteit en het waterbergend vermogen in agrarisch gebied. ANLb richt zich onder meer op het creëren en in stand houden van leefgebieden voor diersoorten, bijvoorbeeld door weidevogelbeheer.

Wat is een coöperatie

De coöperatie is een vorm van zelforganisatie van producenten, verbruikers of werknemers, gericht op het vergroten van economische macht en het behalen van schaalvoordeel. De wet maakt het bestaan van een ‘coöperatieve vennootschap’ of ‘coöperatieve vereniging’ mogelijk.

Solidariteitsgedachte

In de land en tuinbouw zijn van oudsher veel coöperaties opgericht. De solidariteitsgedachte die in het systeem verankerd is paste bij de ondernemersgeest in de landbouw. De wijze waarop het ANLb is opgezet past hier nog steeds goed bij en was de trendbreuk met het oude systeem van agrarisch natuurbeheer. Het begint al bij de regel dat er alleen gestart kan worden in een gebied als er voldoende deelname is in % van het oppervlak. Ten tweede is er de factor van doen wat je belooft. Het betekent dat er bij wanprestatie door allen pijn wordt geleden. Dan leiden de goede onder de kwaden. De coöperatieve vorm houd je dus bij de les en je verplichtingen. De jonge boeren hebben niet dezelfde gevoelens bij het woord coöperatie als de ouderen maar in agrarisch natuurbeheer kunnen ze er hun voordeel mee doen.

Bijenkolonie

De bijenkolonie staat symbool voor de werkwijze van de coöperatie. Samen sterk, als eenling overleeft de bij niet maar met slim samenwerken wel. Daarom de afbeelding van een bijentros. De koningin zit ertussen en leidt de zwerm naar een nieuw onderkomen.