Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Erkenning voor rol Brabantse boeren in manifest

Nieuwsbericht uit de Nieuwe Oogst 2019 01 11 Nieuws © ZLTO


Algemeen Jasper Schel 11 jan 2019 om 09:10uur


De acht Brabantse manifestpartners (MFP), waaronder ZLTO, hebben donderdag het manifest voor het Brabantse buitengebied aangeboden aan Provinciale Staten.


Dit manifest geeft Provinciale Staten een gezamenlijke gewenste ontwikkelrichting van het landschappelijk samenhangend geheel van landelijk en stedelijk gebied in Noord-Brabant.

Naast ZLTO zijn de Brabantse Milieufederatie (BMF), Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabantse Waterschappen, Brabants Particulier Grondbezit (BPG) en de vijf grote Brabantse gemeenten (B5) binnen MFP vertegenwoordigd.

Vijfde manifest

Hendrik Hoeksema, transitiemanager bij ZLTO, is samen met ZLTO-voorzitter Hans Huijbers betrokken geweest bij de totstandkoming van het manifest. Hij benadrukt de erkenning voor de land- en tuinbouwsector door alle partijen. ‘Dit is alweer het vijfde manifest. Voorheen ging de inhoud vooral over de versterking van het natuurnetwerk. Het is nu voor het eerst dat er zo duidelijk en concreet wordt gesproken over het belang van de agrarische sector. Daar zijn we blij mee.’

Dat komt met name aan bod in het hoofdstuk Voeden. Daarin wordt onder meer het belang van de intensieve veehouderij erkend. Hoeksema: ‘We zien Noord-Brabant als een living lab voor het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen binnen deze veehouderijsectoren. Natuurlijk met de daarbij behorende randvoorwaarden voor dierenwelzijn, emissie en stank.’

Grondgebondenheid

De manifestpartners zetten zich in voor een extensievere en meer grondgebonden melkveesector. ‘De terreinbeheerders en landgoedeigenaren willen meewerken aan toename van de grondgebondenheid’, geeft Hoeksema een voorbeeld uit het manifest. ‘Onder meer door het verpachten van graslanden aan ondernemers die al stappen zetten.’

Ook de klimaatneutrale teelt van bloemen, planten en groenten in kassen komt uitgebreid aan bod. Bij de juiste randvoorwaarden en samenwerking met de overheid kan de glastuinbouw al voor 2040 klimaatneutraal zijn waardoor zij blijft voorlopen op de klimaatdoelstellingen, schrijven de partners.

‘Om dit te bereiken, is onder andere voldoende CO2 beschikbaarheid, aanleg van warmtenetwerken en voldoende voortgang in geothermievoorzieningen van belang. Om dit te kunnen bereiken, is medewerking van overheden nodig met snelle procedures en inzet op wet- en regelgeving, financiering en regie.’

Transitie

Hoeksema: ‘Er wordt duidelijk gesteld dat er een transitie nodig blijft in de landbouw. Maar we zijn ook blij dat de manifestpartners erkennen dat er plaats in Noord-Brabant is voor verschillende vormen van landbouw: van grootschalig en intensief tot kleinschalig en biologisch.’

Het feit dat deze partijen elkaar hebben gevonden en samen het manifest hebben opgesteld, is volgens Hoeksema een eerste stap naar herstel van vertrouwen. ‘Ik hoop dat wij samen met de andere manifestpartners weer met vertrouwen en perspectief aan de slag kunnen.’