Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

€ 400.000 subsidie voor ‘niet productieve investeringen’.

De Brabantse collectieven ontvangen gezamenlijk €400.000 subsidie voor ‘niet productieve investeringen agrarisch natuurbeheer voor de akker- en weidevogels’. Deze subsidie wordt vanuit Europa beschikbaar gesteld (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling). De collectieven hebben een project opgezet genaamd ‘Kansen voor akker en weidevogels in Brabant’. Dit project zal in 2020 en 2021 worden uitgevoerd.

De Brabantse collectieven hebben deze middelen gekregen met het doel

  • om voor ruim 29 ha nieuwe plasdrasgebieden aan te leggen ten behoeve van weidevogels en 89 ha bestaande plasdrasgebieden optimaliseren. De werkzaamheden betreffen het inrichten van de plasdraspercelen naar Brabants model ‘golfplaatplasdras’, plaatsen van pompen voor de watervoorziening en het plaatsen van wildrasters om predatie tegen te gaan.
  • De aankoop van twee akker- en weidevogeldrones ten behoeve van monitoring en optimalisatie van het beheer.
  • Om 10 km keverbanken aan te leggen. Keverbanken zijn stroken land die 40-50 cm hoger worden gemaakt dan de omliggende akker. Zo’n verhoogde strook van drie meter breed en zo lang mogelijk, wordt ingezaaid met mengsel van grassen en kruiden. De keverbank ligt hoger en droger, en warmt bovendien sneller op. Dat voorziet insecten, zoals b.v. loopkevers, van een prima leefgebied. Deze insecten zijn de voedselbron voor akkervogels. Gebleken is dat de aanleg van keverbanken een grote bijdrage leveren aan het leefgebied voor akkervogels.
  • Wildrasters te plaatsen rond globaal 75 ha akker en weidevogelgebied. Uit onderzoek blijkt dat blijkt dat het plaatsen van stroomrasters een effectieve maatregel is om predatie op weide –en akkervogels te verminderen.

De collectieven hebben met de betrokken ondernemers al eerder afspraken gemaakt zodat na de toekenning deze zomer de werkzaamheden direct kunnen starten.

Erik van Moorsel Algeheel coördinator vanuit ZeeBra voor de collectieven Het project is mogelijk dankzij de steun van ELFPO