Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Collectief Midden-Brabant investeert in ANV-contactavonden

We kunnen het allemaal zien gebeuren: de komende jaren gaat er veel op het platteland afkomen. Goede samenwerking met de gebiedspartijen is dan belangrijker dan ooit. Collectief Midden-Brabant besloot te beginnen met een rondje ANV bezoeken. Hoe waren de ervaringen?


Voor Collectief Midden-Brabant (CMB) stonden de eerste jaren na de oprichting in het teken van de zoektocht naar haar rol in de dynamische wereld van de transitie van het platteland. Nu de kar op de rails staat wordt het tijd om terug te keren naar de basis en de klokken opnieuw gelijk te zetten. 

Grote verschillen

Collectief Midden is opgericht vanuit acht agrarische natuurverenigingen (ANV’s) en plattelandsverenigingen (PLV’s). Door fusie zijn dat er inmiddels nog zeven, elk met een heel eigen karakter. Zo past de kleinste vereniging in oppervlak ruim 20 keer in de grootste. Samenstelling en samenhang binnen de verenigingen verschilt sterk en ook de activiteiten lopen uiteen. Het maakt nogal uit of er een leefgebied ANLb binnen je werkgebied ligt of niet en ook de deelname aan STILA van de gemeenten in het gebied is medebepalend voor het karakter van de verenigingen. Daarbij mag de sterk uiteenlopende relatie met de Waterschappen ook genoemd worden als factor van belang.

Waar de ene vereniging zich hoofdzakelijk richt op het faciliteren met kennis en netwerk, steekt een andere veel vaker de handen uit de mouwen. Interessant is hoe verschillend men in de werkgebieden met randenbeheer omgaat: kennisdeling en samenwerking blijkt ook hierbij te lonen. Bij enkele verenigingen wordt het beheer gezamenlijk uitbesteed aan één enkele boer of loonwerker, tegen een vergoeding.

Kennis en informatie

Bij alle bezoeken kwam de behoefte aan goede informatie naar voren. Relevante info voor de leden, over zaken die het collectief bezighouden, maar ook over het uitdragen van de waarde van het agrarisch natuurbeheer naar het publiek. Opmerkingen over de geringe bekendheid van de leefgebieden werden meermaals teruggehoord. Waar leefgebieden ingezet worden als streekproduct zoeken de leden sterk naar die herkenbaarheid.

Belemmeringen

Met de kleine percelen, de hoge grondprijzen en de grote druk aan SNL-natuurgebieden is agrarisch natuurbeheer in Midden-Brabant een hele opgave. Pachtprijzen zouden beter in balans moeten zijn met de natuurdoelen. Waar geen leefgebied is daalt het animo voor agrarisch natuurbeheer aanzienlijk. Langdurig verarmen van gronden frustreert het laatste beetje oogst uit een gebied, maar levert in de ogen van onze beheerders ook geen waarde voor de biodiversiteit meer op. 

Tips en wensen

Terugkerende vraag is hoe werkgroepen actief gehouden kunnen worden. Daarbij valt op dat bij veel van onze verenigingen de wens leeft om met en van elkaar te leren. Er klinkt ook een duidelijke roep om jonge boeren aan te laten sluiten. De wens voor goede samenwerking met alle gebiedspartijen klinkt zelfs bij alle ANV’s sterk door.

Vervolg

Dankzij het vertrouwen en de medewerking van alle ANV/PLV besturen is er met deze bezoekronde veel opgehaald. Contacten zijn bijgewerkt en het collectief heeft een geactualiseerd beeld van wat er leeft bij de verenigingen. Daar kan zij haar beleid op afstemmen. Andersom hebben de verenigingen een beeld van het werk van de collectieven en weten ze nu beter tot wie ze zich kunnen wenden. De aangeboden voucher en veldpaneeltjes werden dankbaar aanvaard en zullen zeker goed ingezet worden.

Afb. Collectief Midden-Brabant ging in gesprek met alle ANV’s (Foto: M. Leesberg)