Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Welkom op de website van de 3 Brabantse collectieven. De collectieven zijn coöperatieve verenigingen, die sinds 2016 het agrarisch natuur-, bodem- en waterbeheer uitvoeren. De besturen van de collectieven worden gevormd door afgevaardigden van de lokale Agrarische Natuurverenigingen (ANV). Landelijk werken de 40 Coöperaties samen in BoerenNatuur. Op deze website vindt u meer informatie over wat wij doen.

Hoe werkt het?
Vanaf 1 januari 2016 is in ons land een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking getreden. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is en waar de grootste deelnamebereidheid bij grondeigenaren is.

Daarnaast dient vooral de efficiency van de uitvoering en de effectiviteit van de maatregelen worden verbeterd. De overheid maakt geen afspraken meer met individuele grondbezitters, maar met agrarische streekcollectieven. De collectieven zijn eindbegunstigde in het stelsel en daarmee eindverantwoordelijk. Zij staan dichter bij de praktijk van “de boer” en sluiten contracten met deelnemers voor agrarisch natuur- , landschaps- en waterbeheer af.

De Collectieven zijn verantwoordelijk voor de betalingen, controles en de beheermonitoring. Er zijn drie Brabantse collectieven : West-, Midden-, en Oost-Brabant. De Collectieven zijn opgericht door de Agrarische Natuurverenigingen uit de regio.

Om inzicht te krijgen wat de mogelijkheden zijn op uw eigen percelen en voor gericht advies kunt u contact opnemen met uw gebiedsmedewerker.

De drie samenwerkende Brabantse collectieven West-, Midden- en Oost- Brabant presenteren hun werk en hun ambities in een brochure. Klik hier

Voor de volledige brochure, klik op het plaatje hierboven.