Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Bijenlandschap

Zoals eerder gemeld werkt Bijenlandschap West-Brabant met een aantal partijen aan een biodiverse en bijvriendelijke invulling van de bufferstroken. In de zomermaanden is in beeld gebracht wat een goede bufferstrook is: wat zijn de functies van de bufferstrook, zijn er ook risico’s en welke planten passen er dan in een bufferstrook? 

Actuele kennis planten

Arjen de Groot van Wageningen Environmental Research heeft de meest actuele kennis over planten bij elkaar gezet. Het vertrekpunt is een lange lijst met kruiden die interessant zijn voor bijen en andere bestuivers. Daarnaast is gezet of en welke plaagbestrijdende insecten de plant aantrekt of dat de plant juist plagen aantrekt die vermeden moeten worden. Ook is meegenomen of de plant als drachtplant of stikstofbinder in de ecoregeling punten oplevert. Er is een uitsplitsing gemaakt in de meest voorkomende akkerbouwgewassen (aardappelen, tarwe, mais, suikerbiet en uien) en vollegrondsgroenten (peulen, bladgewas, kool). Ook is bekeken of er voor zand en klei grote verschillen zijn in geschikte planten. Er is een aparte analyse uitgevoerd voor de boomteelt en de fruitteelt. Een flinke klus met als resultaat een selectie van kruiden die goed zouden passen op de bijen-bufferstroken. Het is heel bijzonder dat al deze invalshoeken en de meest actuele kennis nu bij elkaar is gebracht.

Concreet voorstel voor bijen-bufferstroken
Vervolgens zijn er, met de hulp van Coördinatiepunt Landschap, Treeport en Cosun, gesprekken gevoerd met zaadleveranciers, een aantal boomkwekers en akkerbouwers. In die gesprekken ging het over de kosten, andere randvoorwaarden zoals over de stroken heen kunnen rijden, onderhoud en beheer, en de voorkeur voor éénjarige of meerjarige mengsels. De verzamelde kennis wordt de komende tijd vertaald naar een concreet voorstel voor de bijen-bufferstroken voor akkerbouw, vollegrondsgroenten en boomkwekerij en fruitteelt. Het doel is om in de loop van oktober een eerste aanbod beschikbaar te hebben. Het komende jaar wordt gebruikt om bijvoorbeeld de mengsels en de manier van organiseren te optimaliseren.