Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Bericht van de veldcoördinator

Het is alweer meer dan vier jaar geleden dat het nieuwe subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in werking is getreden. Vanaf dat begin ben ik, Nelis Klaasen, ook aangesteld als veldmedewerker door het Collectief Midden Brabant. Waar we dat jaar begonnen met enkele beheereenheden in onze aangewezen leefgebieden voor ‘Open Akkers op Zand’ en ‘Droge Dooradering Vochtig’ is er sindsdien elk jaar ontwikkeling geweest zodat we de leefgebieden konden optimaliseren.

Divers
Wat me daarbij erg is opgevallen: hoe divers het gebied van Collectief Midden Brabant is. Enerzijds de jonge heideontginningen waar we de leefomstandigheden van de akkervogels verbeteren. Aan de andere kant de kleinschalige gebieden met veel landschapselementen. Het groene Woud is hiervoor een goed voorbeeld maar denk ook aan de vele landgoederen waar verschillende amfibieën en vogels zoals steenuil en geelgors de belangrijkste doelsoorten zijn.

Monitoring
Bij het werven van deelnemers in de akkervogelgebieden is het pakket vogelakker zeer waardevol gebleken. In 2019 startten veel ondernemers met het inzaaien van een eiwitgewas in combinatie met braakstroken. Dit pakket was zeer interessant voor melkveehouders in de Rielsche en Schijndelse heide. Voor alle leefgebieden hebben we tot dit jaar elk jaar uit kunnen breiden. Tot en met 2021 is het budget besteed. De komende twee jaar zijn belangrijk voor monitoring. Hebben de inspanningen die door bestuurders en ondernemers zijn gedaan effect gehad op de doelsoorten?

Water vasthouden met organische stof
Naast de pakketten in de leefgebieden is er ook veel geïnvesteerd in Agrarisch Waterbeheer (AWb). Onder andere zijn dat vele kilometers mestvrije zones langs watervoerende sloten, maar vanaf vorig jaar is er voornamelijk ingezet op bodemverbetering. Hiervoor is een pakket ontwikkeld waarbij ondernemers het organische stof gehalte van hun percelen willen verbeteren. Dit kan onder andere met gewasresten, compost en mest. Voor de jaren 2020 en 2021 is er voor 300 ha in het werkgebied van Waterschap de Dommel afgesloten. In mijn ogen zeer belangrijk zodat we op de eerste plaats het water langer vast kunnen houden op de akkers.

Groot gebied
Als veldmedewerker bestrijk ik heel het gebied van Collectief Midden Brabant. Dat betekent dat ik veel contacten heb en er ook elke keer veel bij krijg; Van deelnemers tot aan de vrijwilligers van de vogelwerkgroepen in de leefgebieden. Dit is zeer interessant en leerzaam.

Melden beheer landschapselementen
Als laatste wil ik een beroep doen op alle deelnemers met landschapselementen. Deze hebben we namelijk veel in de leefgebieden Droge Dooradering Vochtig. Als er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, moeten deze binnen 14 dagen gemeld worden bij de veldmedewerker. In sommige gevallen krijg ik deze pas aan het einde van het jaar (!).
Het meldingsformulier vind je op de site:
https://boerennatuurbrabant.nl/melden-uitgevoerd-beheer/ .
Voor Collectief Midden Brabant mag dat formulier naar: nelisklaasen@gmail.com

Nelis Klaasen 06-27007670

Afb: Vogelakker Rielsche Heide (Nelis Klaasen)
Afb.: Deelnemer Wim van Zon in zijn Vogelakker met rechts braakstrook
en links mengsel Luzerne en Rode Klaver (Nelis Klaasen)