Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Beheermonitoring

Een van de doelen van het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer is het boeken van betere natuurresultaten dan in het oude stelsel. Door een gebiedsgerichte aanpak en een juiste bedekking en keuze van beheerpakketten probeert ons collectief dat te bereiken.  De effecten van het beheer worden door ons collectief gemonitord. Dit doen we samen met Stichting ZeeBra, waar veel expertise aanwezig is, en met heel veel vrijwilligers van lokale natuurverenigingen. In het Land van Heusden en Altena is een groep van 80 vrijwilligers bij de beheermonitoring van weide- en akkervogels betrokken. Zij onderhouden zeer goede contacten met onze gebiedscoördinator Meeuwis Millenaar die desgewenst in samenspraak met de boer het beheer kan aanpassen als er vogels op het land broeden.

In een akkervogelgebied bij Steenbergen, met veel agrarisch natuurbeheer, is een nieuwe groep  vrijwilligers geformeerd die samen met onze gebiedscoördinator Ernst Verwer middels de zgn. MAS-telling akkervogels telt. In het gebied zijn al verschillende koppels met patrijzen gesignaleerd. Een patrijs is een akkervogel, die het moeilijk heeft, maar geholpen wordt met een goede invulling van de beheerpakketten  ‘patrijzenrand’ en ‘wintervoedselakker’. Over drie jaar kunnen we de resultaten presenteren.