Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Disclaimer: Het nieuwe GLB is nog in ontwikkeling. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start. Dit betekent dat de huidige contracten per 31 december 2022 aflopen en we afspraken gaan maken voor de nieuwe periode. Deze start op 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2028. Uiterlijk 30 december 2022 moeten wij onze aanvraag indienen bij de provincie Noord-Brabant. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij voor die tijd weten hoeveel hectare agrarisch natuurbeheer de collectievenkunnen afsluiten met  onze deelnemers.

Relatie conditionaliteiten, ecoregeling en ANLb

ANLb is onderdeel van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het GLB verandert per 2023, en dat heeft ook invloed op het ANLb.

Wat verandert er in het GLB?

Het nieuwe GLB wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Binnen de GLB-bijdragen is hier meer aandacht voor. De grootste verandering is de nieuwe eco-regeling. Met het uitvoeren van eco-activiteiten kunt u bijdragen  aan 5 doelen: klimaat, bodem/lucht, water, landschap en biodiversiteit.

Voorlopig overzicht regelingen in het nieuwe GLB

In het Nationaal Strategisch Plan (NSP) staat de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. Dit plan ligt nog ter goedkeuring in Brussel, dus beschrijven we de verwachte veranderingen en de nieuwe regelingen.

Het GLB is opgebouwd uit drie schillen. De binnenste schil is de basispremie. Om in aanmerking te komen voor die basispremie moet u voldoen aan de basisvoorwaarden, ook wel conditionaliteiten genoemd. Als u daaraan voldoet kunt u zelf bepalen of u ook wilt meedoen aan de ecoregeling en/of een beheercontact voor agrarisch natuurbeheer wilt sluiten met de collectieven.

Basispremie

  • U krijgt de basispremie per hectare subsidiabele grond. Er zijn per 2023 geen betalingsrechten meer.. De basispremie is nog
    niet vastgesteld, maar er wordt gesproken over een bedrag van rond de € 220,-/ha.
  • U krijgt voor de eerste 40 hectare van uw subsidiabele grond een extra betaling van ongeveer € 54 per hectare.
  • Voor de grond onder landschapselementen, waaronder b.v. sloten en houtwallen ontvangt u vanaf 2023 ook de basispremie.
  • U hoeft geen actieve landbouwer meer te zijn als uw uitbetaling lager is dan € 5.000,-. 
 

Conditionaliteiten

Om voor de basispremie en de ecoregeling in aanmerking te komen of deel te kunnen nemen aan het agrarisch natuurbeheer, moet u aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen; dat zijn de zogenaamde conditionaliteiten. Het betreffen 9 basisvoorwaarden en zijn beschreven als Goede landbouw- en milieucondities (GLMC’s).

KLIK HIER voor meer informatie.

Subsidiabele oppervlakte

Welke oppervlakte telt mee voor de basispremie? Agrarische gronden inclusief landschapselementen, waaronder sloten en houtwallen. Eigendom van sloten is niet noodzakelijk; boeren moeten kunnen aantonen dat zij het beheer uitvoeren. Grenssloten tussen twee bedrijven tellen voor ieder bedrijf voor de helft mee.

Eco-regeling

De eco-regeling met eco-activiteiten is een nieuw onderdeel   binnen het nieuwe GLB. Door eco-activiteiten uit te voeren helpt u mee aan 5 doelen: het verbeteren van klimaat, bodem/lucht, water, landschap en biodiversiteit. U kiest zelf welke activiteiten passen bij uw bedrijf en percelen. Met elke eco-activiteit scoor je punten (doe je de juiste dingen?) èn een waarde in €€ (doe je die dingen op voldoende areaal?). Als u met de uitgevoerde activiteiten voldoende punten èn waarde heeft gehaald, krijgt u een vast bedrag per hectare uitbetaald. Hieronder wordt het verder uitgelegd.

Het puntensysteem 

Met het uitvoeren van diverse eco-activiteiten verdient u ‘punten’. U moet een minimaal aantal punten halen op elk van de vijf genoemde doelen (klimaat, bodem/lucht, water, landschap en biodiversiteit). Scoort u op alle 5 doelen voldoende punten? Dan voldoet u aan de instapeis voor de eco-regeling.

Daarnaast heeft iedere activiteit een bepaalde ‘waarde’. De totale waarde die u haalt met uw gekozen activiteiten bepaalt de hoogte van de beloning de zgn eco-premie die aan u uitbetaald wordt. Er zijn 3 beloningsniveaus: brons, zilver of goud. Aangenomen wordt dat de premie ongeveer zal neerkomen op: € 60 per ha bij brons, € 100 per ha bij zilver en € 200 per ha bij goud. Het precieze bedrag hangt af van hoeveel boeren uiteindelijk deelnemen en op welk beloningsniveau ze uitkomen, want er zit een max aan het jaarlijkse landelijk beschikbare budget voor de ecoregeling.

Om uit te vinden welke activiteiten voor u en uw bedrijf toepasbaar zijn en hoeveel punten en welke waarde ze opleveren, is een simulatietool beschikbaar. Hiermee kunt u diverse scenario’s uitproberen.

Voorlopig overzicht eco-activiteiten

Via deze link vindt u het overzicht eco-activiteiten met een lijst met eco-activiteiten. U geeft de eco-activiteiten per perceel op.

Is uw bedrijf SKAL-gecertificeerd of in omschakeling? Dan bent u vrijgesteld van de eco-activiteiten en heeft u sowieso recht op de eco-premie volgens beloningsniveau Goud.

De eco-regeling wordt op termijn regionaal gedifferentieerd, zodat rekening gehouden kan worden met specifieke kenmerken, zoals: landschapstype, bedrijfstak, grondsoort.

In 2023 is er voorlopig alleen een differentiatie in grondsoort (zand vs overige).

Elk jaar heb je de keuze om wel of niet mee te doen aan de eco-regeling. In de periode december – januari geef je aan of je denkt mee te willen doen en met welk bouwplan. Tot 15 mei kunt u vervolgens wijzigingen doorgeven. Tot slot dient u in de periode 15 oktober – 30 november uw definitieve aanvraag in, waarmee je doorgeeft welke eco-activiteiten je hebt uitgevoerd.

Simulatietool

Inmiddels is de simulatietool voor de eco-regeling beschikbaar:  
KLIK HIER VOOR SIMULATIETOOL 

Hiermee kunt u berekenen hoeveel subsidie u krijgt als u verschillende activiteiten uitvoert. Let op: hij is nog niet compleet. De definitieve versie volgt, maar onduidelijk is nog wanneer exact.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Wat verandert er in het ANLb en hoe verhouden deze wijzigingen zich tot de ANLb?

Ten eerste: het ANLb verandert in hoofdlijnen niet. Wel zijn de beheerpakketten op diverse punten bijgesteld en zijn vergoedingen verhoogd. De collectieven mogen alleen beheercontracten afsluiten in gebieden die begrenst zijn in het Natuurbeheerplan van de provincie Noord-Brabant.  Binnen deze begrenzing zijn de collectieven actief in een beperkt aantal werkgebieden omdat het budget niet toereikend is voor alle begrensde gebieden. De begrenzing van de leefgebieden is te zien op de kaarten van het Natuurbeheerplan van de provincie Noord-Brabant. Onder Natuurplan Agrarisch kunt u de verschillende zoek-/leefgebieden bekijken.

Wat is de relatie tussen ANLb en eco-regeling?

Sommige activiteiten in de eco-regeling lijken op ANLb-pakketten.

Als u een activiteit uitvoert in de ecoregeling, en daarvoor een vergoeding ontvangt, dan kunt u ze niet nogmaals in het ANLb vergoed krijgen. Sommige ANLb-pakketten kunnen wel worden opgegeven in de ecoregeling: u krijgt dan wel de bijbehorende punten, maar niet de waarde. Met de simulatietool kunt u wellicht samen met uw bedrijfsadviseur  puzzelen welke optie voor u het meest aantrekkelijk isn.

In sommige gevallen is stapelen mogelijk met behoud van de volledige ANLb-vergoeding, alleen de éxtra kosten die gemaakt worden in het kader van het ANLb-beheer mogen dan vergoed worden.

RVO is bezig om de cumulatie tussen GLMC’s, eco-regeling en ANLb in kaart te brengen.

Bijvoorbeeld (onder voorbehoud):

  • Langjarig grasland: behoud via de ecoregeling, extra beheer via bv. ANLb-pakket rustperiode
  • Bufferstrook met kruiden: u sluit een beheerpakket af voor een bredere strook dan 3 meter.
  • Grasland met kruiden via de ecoregeling in combinatie met het ANLb-pakket kruidenrijk grasland met alleen ruige mest en latere maaidatum.
  • Houtige elementen: u houdt ze in stand via de ecoregeling en voert het beheer uit via het ANLb.