Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Voor het werkgebied van Waterschap Brabantse Delta zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waar u een 6-jarig beheercontract met Collectief ANB West-Brabant kunt afsluiten.

De diverse beheerpakketten die opengesteld zijn in Waterschap Brabantse Delta hebben uiteenlopende doelen:

De pakketten zijn niet overal in het werkgebied van Waterschap Brabantse Delta toepasbaar. In onderstaande tabel ziet u welke beheerpakketten er zijn en in welke gebieden u een beheercontract voor een of meerdere beheerpakket(ten) af kunt sluiten.

Beheerpakketten randenbeheer langs waterlopen/sloten

Naam beheerpakketOnderdelen van werkgebied waar pakket toegepast kan wordenJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
19b Kruidenrijke akkerrand-overlap met verplichte bufferstrook (GLMC 4)Langs KRW-oppervlaktewaterlichamen (5 meter) en langs A-waterlopen (3 meter)€ 872Download beheerpakket
46 Verbrede bufferstrook op bouwland(op kleigrond)Langs KRW-oppervlaktelichamen (verbreding tot maximaal 12 meter) en langs A-waterlopen (verbreding tot maximaal 4 meter)€ 2.971Download beheerpakket
46 Verbrede bufferstrook op bouwland (op zandgrond)Langs KRW-oppervlaktelichamen (verbreding tot maximaal 12 meter) en langs A-waterlopen (verbreding tot maximaal 4 meter)€ 2.439Download beheerpakket
5h Verbrede bufferstrook op grasland: rand klasse ALangs KRW-oppervlaktelichamen (verbreding tot maximaal 12 meter)€ 1.171Download beheerpakket

Beheerpakketten voor bodemverbetering

Naam beheerpakketOnderdelen van werkgebied waar pakket toegepast kan wordenJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
39a Bodemverbetering grasland met enkel ruige stalmestAttentiezone waterhuishouding€ 1.369Download beheerpakket
39b Bodemverbetering bouwland met vaste mest of bodemverbeteraarsZandgronden met organische stofgehalte lager dan 3%. In Attentiezone Waterhuishouding geldt eis van lager dan 3% niet€ 104Download beheerpakket
39c Bodemverbetering bouwland met gewasresten, incl stro & groenbemesters en onderwerkenZandgronden met organische stofgehalte lager dan 3%. In Attentiezone Waterhuishouding geldt eis van lager dan 3% niet€ 339Download beheerpakket
39d Bodemverbetering op grasland met vaste mest of bodemverbeteraarsZandgronden met organische stofgehalte lager dan 3%. In Attentiezone Waterhuishouding geldt eis van lager dan 3% niet€ 104Download beheerpakket

Beheerpakketten gras- en bouwland voor gehele percelen

Naam beheerpakketOnderdelen van werkgebied waar pakket toegepast kan wordenJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
38 Kruidenrijk grasland in combinatie met waterbergingMaatwerk in overleg met waterschap€ 1.603Download beheerpakket
41a Verschralen voedselrijk graslandAttentiezone waterhuishouding€ 465Download beheerpakket
18 Kruidenrijke akker : 3 jaar teelt graan + 3 jaar ander gewas (op zandgrond)Attentiezone waterhuishouding€ 1.840Download beheerpakket
18 Kruidenrijke akker: 3 jaar ander gewas ( rustgewas, productief kruidenrijk grasland of stikstofbindend gewas)Attentiezone waterhuishouding€ 108Download beheerpakket
16 Meerjarige vogelakker: 75% luzerne/rode klaver/graan/productief kruidenrijk grasland + 25% natuurbraakstroken (op kleigrond)Attentiezone waterhuishouding€ 2.622Download beheerpakket
16 Meerjarige vogelakker: 75% luzerne/rode klaver of graan of productief kruidenrijk grasland + 25% natuurbraakstroken (op zandgrond)Attentiezone waterhuishouding€ 1.990Download beheerpakket
13a Botanisch weilandAttentiezone waterhuishouding€ 1.121Download beheerpakket
13h Botanisch hooilandAttentiezone waterhuishouding€ 1.562Download beheerpakket

Beheerpakketten beperking chemie

Naam beheerpakketOnderdelen van werkgebied waar pakket toegepast kan wordenJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
55a Beperking chemische onkruidbestrijding op graslandAttentiezone waterhuishouding€ 72Download beheerpakket
55 b/c Beperking chemische onkruidbestrijding op bouwlandAttentiezone waterhuishouding€ 108Download beheerpakket

Beheerpakketten natuurvriendelijke oevers

Naam beheerpakketOnderdelen van werkgebied waar pakket toegepast kan wordenJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
10 Natuurvriendelijke oeverLage gebieden en langs KRW-waterlopen die tevens zijn aangeduid als ecologische verbindingszone met model Moeraszone. Niet langs overige KRW-waterlopen€ 4.736Download beheerpakket
11a Smalle rietzoom (< 5 m)Lage gebieden en langs KRW-waterlopen die tevens zijn aangeduid als ecologische verbindingszone met model Moeraszone. Niet langs overige KRW-waterlopen€ 1,08Download beheerpakket
11b Brede rietzoom (>5 m) en klein rietperceelLage gebieden en langs KRW-waterlopen die tevens zijn aangeduid als ecologische verbindingszone met model Moeraszone. Niet langs overige KRW-waterlopen€ 1.681Download beheerpakket

Beheerpakketten waterbeheer

Naam beheerpakketOnderdelen van werkgebied waar pakket toegepast kan wordenJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
43 Beheer peilgestuurde drainageGehele werkgebied€ 43Download beheerpakket
43 Beheer conserveringsstuuwGehele werkgebied€ 43Download beheerpakket