Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

In Brabant zijn 3 zogenaamde ‘agrarische leefgebieden’ onderscheiden met elk hun eigen doelsoorten. Het leefgebied Open grasland betreft open gebieden in het rivierenlandschap in het Land van Heusden en Altena en de Beerse Overlaet boven Oss. Dit zijn gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels. Tot het leefgebied Open akkerland behoort een groot deel van het westelijke zeekleigebied en redelijk open gebieden met een afwisselend grondgebruik op de Brabantse zandgronden. Kenmerkende soorten van het open akkerland zijn kievit, patrijs en veldleeuwerik. Vochtige gebieden met een uitgebreid slotenstelsel die ondermeer waardevol zijn voor de grote modderkruiper en gebieden met veel groene landschapselementen zoals houtsingels en bomenrij die waardevol zijn voor de geelgors of steenuil behoren tot het leefgebied Dooradering.

De ligging van de diverse leefgebieden is in te zien op de digitale kaart van het natuurbeheerplan, onderdeel Natuurbeheerplan Agrarisch (tractor-icoon): Natuurbeheerplan (arcgis.com)

Deze gebieden zijn door de Provincie begrensd en in deze gebieden zijn er mogelijkheden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer middels een streekgerichte collectieve aanpak.

Het agrarisch water- en bodembeheer is ook bij de collectieven ondergebracht en grondgebruikers kunnen met het collectief in hun gebied een beheercontract afsluiten.

Kijk hieronder voor de beheerpakketten met de bijpassende beheervergoedingen die per leefgebied opengesteld zijn. Als u niet weet in welk leefgebied uw percelen met beheerpakketten liggen KLIK DAN HIER.


Leefgebied open akkerlandschap

Leefgebied open grasland

Leefgebied dooradering

Waterbeheergebied

Klimaatbeheergebied

De samenstelling van de mengsels die voor diverse pakketten ingezaaid worden kunt u bekijken door HIER TE KLIKKEN. Jaarlijks bieden de collectieven de mogelijkheid zaad gezamenlijk in te kopen. Informeer naar de mogelijkheden bij uw gebiedsmedewerker.

Voor diverse pakketten is het aantal indicatorsoorten bepalend voor de kwaliteit. Een volledige lijst met indicatorsoorten kun je bekijken hoor HIER TE KLIKKEN.