Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

ANLb en bufferstroken

Bij aanvang van de inschrijving voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) eind 2022 hebben de drie Brabantse collectieven uitgangspunten geformuleerd hoe onze gebiedsmedewerkers randen langs watergangen intekenen. De praktijk is niet altijd eenduidig. Hoe gaan we hiermee om?

Het gaat om vastgestelde breedtes langs KRW-watergangen, A-watergangen en overige sloten nat en droog. Op basis hiervan hebben de gebiedsmedewerkers afspraken gemaakt met de deelnemers. In 2023 houden de Collectieven vast aan de uitgangspunten zoals bij aanvang afgesproken en de op basis daarvan gemaakte afspraken.

Afwijkingen RVO

In ‘Mijn Percelen’ blijkt dat boeren constateren dat de door RVO ingetekende bufferstroken in bepaalde gevallen afwijken van de feitelijke situatie. Dit kunt u melden bij het invullen van de Gecombineerde Opgave. Hierdoor zullen nog wijzigingen optreden. Bovendien is er in algemene zin nog onduidelijkheid over de uiteindelijke uitwerking van de bufferstroken. Dit betekent wel dat de rand, ingetekend door de collectieven nu en/of na wijziging niet in alle gevallen overeenkomt met de bufferstroken zoals aangegeven door RVO in ‘Mijn Percelen’. 

Aanpassingen in 2024

Door de mogelijke wijzigingen en onduidelijkheden is het voor de Collectieven onmogelijk om in 2023 al voor iedere deelnemer maatwerk te bieden. Op basis van de definitief vastgestelde bufferstroken kunnen in 2024 eventueel wijzigingen in het ANLb worden doorgevoerd. De afspraken zoals gemaakt voor 2023 wijzigen dus niet, deze blijven ongewijzigd op basis van de vooraf bepaalde uitgangspunten. 

Afb: Kruidenrijke rand als bufferstrook langs slootkant (foto: Ben Groenen)