Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Alex Datema over de rol van de Collectieven vanaf 2021

In zijn blog van januari geeft Alex Datema aan dat het door alle ontwikkelingen wenselijk was om de eigen koers scherp te krijgen. Er was behoefte aan een definitie van de rol van de Collectieven die houdbaar is onder het Nieuwe GLB, dat over 2 jaren van start moet gaan.

‘Collectieven willen een partner zijn voor de boeren die aan de slag willen met natuur, landschap en biodiversiteit en in de nabije toekomst ook met thema’s als klimaat en kringlooplandbouw. Dat partner zijn betekent dat we boeren kunnen adviseren over te nemen maatregelen en uit te voeren beheer, dat we kunnen zorgen voor afstemming met collega boeren maar ook met derden om het beheer zo optimaal mogelijk tot z’n recht te laten komen. Tegelijkertijd kunnen we het beheer intekenen, administreren, controleren en borgen zodat de boer uiteindelijk ook door andere partijen beloond en gewaardeerd kan worden voor zijn inspanningen en prestaties.’

Samenwerking met de zuivel zal pas in 2021 op grotere schaal plaats gaan vinden. Maar ook vanuit andere thema’s wordt er al wel naar BoerenNatuur en de collectieven gekeken. Een van de oplossingsrichtingen uit de stikstof crisis is een gebiedsgerichte aanpak waarbij de boer en het gebied centraal staan. Ook bij de realisatie van de kringloop visie van Carola Schouten ziet Alex dat er nadrukkelijk gekeken wordt naar een gebiedsgerichte aanpak om voldoende integraal en praktisch aan de slag te kunnen met die nieuwe kringloop landbouw. Ook daarvoor is men op zoek naar een partij met gebiedskennis, draagvlak bij de boeren en de professionaliteit en capaciteit om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Alex besluit: ‘Samen met de 40 collectieven hebben we besloten dat wij de uitdaging aangaan om invulling te geven aan de nieuwe verbrede rol van de collectieven. Uitgangspunt daarbij is en blijft dat we de boer die actief aan de slag wil met thema’s als Biodiversiteit, Landschap, Waterkwaliteit en in de toekomst ook Klimaat en Kringlooplandbouw willen ondersteunen, faciliteren en adviseren in de zoektocht naar de natuurinclusieve landbouw van de toekomst.’

Vrij naar website Boerennatuur.nl

https://www.boerennatuur.nl/actueel/blog-alex-datema-het-collectief-in-2021/   

Afb: Alex Datema (bron Boerennatuur.nl)