Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Agrarisch waterbeheer heeft de toekomst!

Landbouw en goed waterbeheer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De landbouw- en tuinbouw in Nederland is afhankelijk van een optimaal waterbeheer. Niet te veel water waardoor wateroverlast kan ontstaan, maar ook geen tekorten aan water, waardoor droogteschade kan optreden. De land- en tuinbouw speelt daarnaast zelf ook een steeds belangrijkere rol in het waterbeheer. De opgaven die er liggen vanuit ecologie en waterkwaliteit vragen om een actieve inzet vanuit de agrarische sector. Agrarisch natuur- en waterbeheer en de collectieven die hiermee aan de slag zijn spelen hierbij een cruciale rol.

Al sinds 1995 is waterschap Brabantse Delta aan de slag gegaan met verschillende vormen van randenbeheer op agrarische percelen. Naast effecten op het gebied van waterkwaliteit bleek er ook een meerwaarde te zitten op het vlak van ecologie en biodiversiteit. Door middel van akkerranden en weideranden kan een netwerk aan groenblauwe dooradering ontstaan in het agrarische, landelijk gebied. Dit komt ten goede aan de waterkwaliteit, biodiversiteit en het landschap. Vanaf 2015 is er een intensieve samenwerking opgezet tussen het collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant en het waterschap om de verbinding water, landbouw en natuur nog sterker tot stand te brengen. Met succes is de akkerrandenregeling voortgezet en zijn beheerpakketten ontwikkeld om duurzaam bodembeheer te stimuleren. “Het collectief heeft een cruciale rol gespeeld in het succes van het agrarisch waterbeheer” zegt Hans Peter Verroen als lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap met het thema agrarisch natuur- en waterbeheer in zijn portefeuille. “De collectieven zijn een prettige samenwerkingspartner gebleken, waarop we als waterschappen hebben kunnen bouwen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, waarin we met nog meer inzet en meer beheerpakketten aan de slag willen”. Agrarisch natuurbeheer en agrarisch waterbeheer zijn volgens Hans Peter essentiële onderdelen in de visie van kringlooplandbouw. Dit vraagt om opschaling van de huidige pakketten en verbreding met andere beheerpakketten. Hier gaan we komende jaren verder mee aan de slag.