Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Agrarisch natuurbeheer en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Het nieuwe GLB staat voor de deur en wat wijzigt er voor het ANLb?? Dat is de vraag die alle collectieven bezighoudt. Langzaam maar zeker zijn de contouren van het nieuwe GLB duidelijk aan het worden. Europa zet in op een duurzame en toekomstbestendige landbouw. En dat heeft ook gevolgen voor het Agrarisch natuurbeheer.

Belangrijke wijzigingen op een rij:

  • het nieuwe GLB gaat in op 1 jan 2023 
  • het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Samen met ondernemers willen de overheid de landbouw verduurzamen en klaarmaken voor de volgende generaties
  • ondernemers kunnen: 
    • een basispremie ontvangen van € 220 als ze voldoen aan de basisvoorwaarden vanuit de EU (conditionaliteit),
    • een vergoeding ontvangen vanuit ecoregelingen als de ondernemers daar op vrijwillige basis aan deel wil nemen. Deze kan variëren van 60/ha tot € 200/ha voor uw hele bedrijf.
    • en een vergoeding voor het uitvoeren van agrarisch natuurbeheer via het collectief West-, Midden- of Oost-Brabant.
  • deelnemers met een contract voor agrarisch natuurbeheer worden door het collectief benaderd met de vraag of hij/zij opnieuw wil deelnemen.

Voorlichting 

In de zomerperiode zullen deelnemers aan en geïnteresseerde voor ANLB geïnformeerd worden over alle wijzigingen die het gevolg zijn van het nieuwe GLB. Deze bijeenkomsten zijn door LNV samen met de provincie Brabant gepland op 11, 13 en 19 juli. Na deze bijeenkomsten zult u door de collectieven verder geïnformeerd worden over de mogelijkheden op uw bedrijf voor agrarisch natuurbeheer en de wisselwerking met verschillende ecoregelingen. Over de data waarop deze voorlichting plaatsvindt wordt u later geïnformeerd. 

Basisvoorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor de basispremie en deel te kunnen nemen aan de ecoregelingen moet uw bedrijf voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn 5 meter brede bufferstroken langs Kader Richtlijn Water (KRW) waterlichamen en 2 meter langs overige waterlopen, gewasrotatieverplichting (akkerbouw) en 4% niet productief areaal (akkerbouw). Voor de volledige beschrijving van de basisvoorwaarden (conditionaliteit) zie de websites onder het artikel. 

Eco-regelingen 

Deelname aan de ecoregelingen is vrijwillig. Een ondernemer kan kiezen uit diverse eco-activiteiten. Hij zal dat doen op basis van zijn bedrijf(structuur) en mogelijkheden en daarmee dus kiezen voor activiteiten die bij hem passen. Door deelname aan eco-activiteiten scoort een bedrijf punten en bij voldoende punten kan een bedrijf voor zijn volledige bedrijfsomvang een vergoeding krijgen van €60/ha (brons), €100/ha (zilver) of € 200/ha (goud). 

De volgende eco-activiteiten zijn mogelijk in 2023:

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 2023

In 2022 worden de huidige deelnemers aan ANLb benaderd met de vraag of zij hun beheer willen continueren, wijzigen of stoppen. In de zomerperiode zullen de veldmedewerkers van de collectieven hierover contact opnemen. Er is aanvullend budget beschikbaar wat gebruikt wordt om de vergoedingen voor het beheer te indexeren en eventueel het areaal beheer te vergroten. Of er mogelijkheden zijn om extra beheer te sluiten afhankelijk van de nieuwe tarieven voor de pakketten.  Daarnaast stellen de collectieven een aangepaste beheerstrategie op waarmee zij sturing geven aan de inzet per gebied van eventuele extra middelen.

Veel werk 

Deze zomer wordt voor de collectieven een hele drukke periode, maar zij zullen hun uiterste best doen om de overgang naar de nieuwe GLB-periode zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Erik van Moorsel 
Algemeen coördinator voor de collectieven 

Voor meer info zie 

Algemeen wat is nieuw 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-glb/regelingen

Conditionaliteit  
https://www.rvo.nl/onderwerpen/het-nieuwe-glb-de-conditionaliteiten#de-randvoorwaarden

Ecoregelingen                      
https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-glb/eco-regeling