Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Natuurinclusieve bedrijven gezocht !!

Door: Geert Willems

Natuurinclusieve landbouw is “hot”. Ieder vakblad heeft er het laatste jaar wel aandacht aan besteed. Je zou het als een onderdeel van het transitie-proces kunnen bezien waarin de landbouw zich nu bevindt. Een geleidelijke opschuiving van de landbouw naar een meer duurzaam systeem waarin meer aandacht is voor de kwaliteit van bodem, water, biodiversiteit, en het sluiten van kringlopen, zonder dat daarbij de economie uit het oog wordt verloren.

De maatschappelijke druk om voor deze richting te kiezen wordt daarbij steeds groter. De consument, niet in de laatste plaats gevoed door de media, neemt steeds meer afstand van onze gangbare landbouwmethodes.

Veel agrarische ondernemers zijn al jaren bezig om hun bedrijf meer toekomstbestendig te maken. Zorgvuldiger omgaan met hun grond, het beperken van verliezen in de bedrijfskringloop en ook het afsluiten van contracten voor agrarisch natuurbeheer zijn hier voorbeelden van.

Ook veel landbouw-gerelateerde organisaties hebben de roep om meer duurzaamheid onderkend en hebben programma’s ontwikkeld om hier vorm aan te geven. De meeste melkfabrieken geven toeslagen op de melkprijs wanneer voldaan wordt aan duurzaamheids-eisen. Banken geven rente-kortingen of stellen verplichtingen op bij investeringen, en in het nieuwe GLB zal meer aandacht komen voor vergroeningseisen.

Ook de provincie Noord-Brabant gaat invulling geven aan deze nieuwe ontwikkelingen. De provincie is op zoek naar bedrijven die willen kiezen voor natuurinclusieve landbouw. Ze heeft daarbij de hulp gevraagd van de Brabantse Collectieven. De Collectieven hebben daar positief op gereageerd. Collectief Oost Brabant heeft twee coaches aangesteld die ondernemers die geïnteresseerd  zijn in deze nieuwe vorm van landbouw, te begeleiden. De daarbij te nemen stappen kunt u bekijken in het bijgevoegde brochure “Natuurinclusieve landbouw” en de infographic “Natuurinclusieve landbouw”.

Enkele interessante links waar u aanvullende informatie kunt vinden:

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/versnelling-transitie-duurzame-veehouderij/ondersteunende-maatregelen/natuurinclusieve-landbouw

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/10/24/onderzoek-naar-natuurinclusieve-landbouw

https://www.staatsbosbeheer.nl/Over-Staatsbosbeheer/Dossiers/natuurinclusieve-landbouw

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/Programmas/Biodiversiteit/Natuurinclusieve-landbouw.htm

Hebt u serieuze interesse?  Neem dan contact op met een van onze coaches:

Jan Ottens       tel. 06 – 11225096  e-mail  janottens@landgoedtoventje.nl

Harrie Geling    tel. 06 – 57065824   e-mail  hgeling@gmail.com

Zij kunnen u verder helpen met uw vragen en met het in kaart brengen van de (on)mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw voor uw bedrijf.